Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:551 (2003-2004)
Innlevert: 24.03.2004
Sendt: 25.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Hva vil helseministeren gjøre for å sørge for at Attføringssenteret i Rauland videreutvikles til et nasjonalt kompetansesenter innafor yrkesretta rehabilitering slik Stortinget har bedt om?

Begrunnelse

Undertegnede viser til følgende merknad i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004):

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, viser til at Attføringssenteret i Rauland har søkt om status som nasjonalt kompetansesenter, og at søknaden er under behandling i Helsedepartementet. I den forbindelse vil flertallet vise til flertallets merknad i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003) hvor det heter:

Flertallet viser til at det ved Attføringssenteret i Rauland er etablert særskilt kompetanse på yrkesrettet rehabilitering. Flertallet ber om at Regjeringen legger til rette for at Attføringssenteret i Rauland videreutvikles til et kompetansesenter innenfor yrkesrettet rehabilitering.
Et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter vil være tverrfaglig, og flertallet ber Regjeringen sørge for at behandlingen av søknaden skjer i samarbeid mellom Helsedepartementet og Sosialdepartementet."

Jeg viser videre til svar fra Helsedepartementet til Attføringssenteret i Rauland datert 1. mars 2004, hvor det bl.a. heter:

"Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra er lagt til de regionale helseforetak. Det er følgelig de regionale helseforetakene som må vurdere om en ønsker å etablere et medisinsk kompetansesenter, om det er rom i budsjetter for å yte tilskudd til et ev. kompetansesenter og stå som formell søker."

Attføringssenteret i Rauland er noe annet enn et medisinsk kompetansesenter knytta til ulike spesifikke medisinske diagnoser som er etablert ved ulike universitetssykehus og regionsykehus. Dette har også stortingsflertallet gitt uttrykk for gjennom å peke på den brede faglige tilnærmingen ved Attføringssenteret som gjør institusjonen spesielt godt egna til å videreutvikle og spre en allerede høyt utvikla kompetanse på fagfeltet yrkesrettet rehabilitering. Behovet for denne kompetanse er svært stort og Rikstrygdeverket har allerede overfor de regionale helseforetakene etterspurt denne kompetansen. For å sikre kvaliteten i denne tjenesten haster det nå derfor med å få dette kompetansesenteret opp og stå.
Jeg oppfatter ikke Helsedepartementets svar til Attføringssenteret i Rauland som en tilfredsstillende oppfølging av Stortingets vedtak der Regjeringen bes om å legge til rette for at denne institusjonen blir videreutvikla til et nasjonalt kompetansesenter innafor yrkesretta rehabilitering.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Helsedepartementet fatter vedtak om etablering (eller ev. avvikling) av landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra og ved hvilke regionale helseforetak disse skal være lokalisert i henhold til Forskrift om godkjenning av sykehus og om lands- og flerregionale funksjoner ved sykehus. Av Rundskriv I-19/2003 går det fram viktige oppgaver som nasjonale medisinske kompetansesentra skal ivareta. Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra er lagt til de regionale helseforetak, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Departementet så behov for en mer overordnet vurdering av behovet for å opprette kompetansesentra innenfor ulike fagområder ved opptreningsinstitusjoner, helsesportsentra m.m., som er institusjoner som er godkjent med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Departementet ba derfor Sosial- og helsedirektoratet om å vurdere spørsmålet om behov for etablering av medisinske kompetansesentra ut fra en bred tilnærming, og med utgangspunkt i hvordan en best skal kunne ivareta et helhetlig helsetjenestetilbud.

Helsedepartementet har mottatt brev fra Attføringssenteret i Rauland datert 25. mars 2004. I dette brevet viser Attføringssenteret i Rauland til behovet for utvikling av et kompetansemiljø innen fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. Attføringssenteret i Rauland mener at et kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering er noe prinsipielt annet enn de høyspesialiserte medisinske kompetansesentra som er omtalt i forskrift og rundskriv.

Ut fra presiseringer i brevet fra Attføringssenteret i Rauland, tar departementet sikte på at attføringssenteret blir et kompetansemiljø for arbeidsrettet rehabilitering, bl.a. i forhold til funksjonsvurderinger av sykmeldte og uføretrygdede i forbindelse med IA-avtalen.

Helsedepartementet vil, ut fra den presisering Attføringssenteret i Rauland har gitt, be Sosial- og helsedirektoratet, som er departementets faglige rådgivingsorgan, om uttalelse til søknaden, der departementet presiserer at søknaden ikke skal oppfattes som en søknad om etablering av et nasjonalt medisinsk kompetansesenter. Departementet vil behandle søknaden som en søknad om midler til å utvikle et kompetansesenter innenfor arbeidsrettet rehabilitering ved Attføringssenteret i Rauland. Dersom det blir bevilget særskilte midler til utvikling av et kompetansemiljø, vil departementet knytte krav til en slik bevilgning om hvilke tjenester som skal ivaretas. Departementet vil komme tilbake til dette i budsjettsammenheng.