Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:552 (2003-2004)
Innlevert: 25.03.2004
Sendt: 25.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Godtar finansministeren at kommunene brukes til merverdiavgiftsunndragelse av private utbyggere, eller vil han vurdere å tette dette smutthullet?

Begrunnelse

Regelverket for merverdiavgiftskompensasjon for kommunene gjør det lønnsomt for private utbyggere å gjøre avtale med kommunen om at de står for deler av utbyggingen, men der utgiftene dekkes av utbygger. På denne måten oppnås det fradragsrett for inngående merverdiavgift gjennom kommunenes fradragsrett, på tross av at utgiftene dekkes av privat utbygger, og dermed bidrar til å bedre økonomien i utbyggingsprosjektet. Dette framstår derfor som en åpenbar unndragelse av plikt til å betale merverdiavgift med kommunal bistand.
Med den nye loven om merverdiavgiftskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner som utvider adgangen til å oppnå kompensasjon for merverdiavgift, antas det at dette smutthullet i skattelovgivningen vil få større betydning.
I brev fra Vestfold fylkesskattekontor datert 2. desember 2003 med vurdering av en slik utbyggingsavtale mellom Re kommune og en privat utbygger, framgår det at en slik avtale anses å være i tråd med regelverket.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Innledningsvis vil jeg vise til at regelverket for den nye generelle merverdiavgiftskompensasjon for kommunene ikke gjelder for anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom som kommunen leier ut eller selger. I tillegg viser jeg til at kommunale vann- og kloakkanlegg er merverdiavgiftspliktig og derfor uansett ikke vil være omfattet av kompensasjonsordningen. Jeg kan derfor ikke se at merverdiavgiftskompensasjonsordningen er direkte av betydning i forhold til den saken det henvises til.

Etter gjeldende regelverk er ytelse av kommunale vann- og kloakktjenester er avgiftspliktig virksomhet. Når en kommune bygger et vann- og kloakkanlegg vil den ha fradragsrett for sine merverdiavgiftskostnader. Samtidig må utgående merverdiavgift beregnes av vederlaget for tjenesten kommunen yter ved levering av vann- og kloakktjenester.

Dersom kommunen i stedet velger å kjøpe et ferdig anlegg av en utbygger, vil utbyggeren ikke ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Dette er en konsekvens av at omsetning av anlegget til kommunen ikke er merverdiavgiftspliktig. Den inngående merverdiavgift utgjør således en endelig belastning for utbyggeren som eventuelt kan velte kostnaden over på kommunen.

Etter gjeldende regelverk kan det derfor være incitamenter for at kommunen selv står som utbygger av anlegget for å sikre fradragsrett for merverdiavgiften på anskaffelser ved byggingen.

Det er riktignok innført en ordning med frivillig registrering av utbyggere av vann- og avløpsanlegg. Denne ordningen gjelder imidlertid kun private ikke-næringsdrivende, for eksempel private utbyggerlag etc. Ordningen innebærer at ikke-næringsdrivende utbyggere kan få rett til fradag for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser forutsatt at anlegget straks etter ferdigstillelse overtas av kommunen eller annen virksomhet innenfor vann- og avløpssektoren. Utbygger er samtidig fritatt fra å beregne utgående merverdiavgift av vederlag ved overdragelsen av anleggene. Jeg kjenner ikke den konkrete saken du viser til i detalj, men slik den fremstår virker ikke vilkårene for frivillig registrering å være tilstede.

Siktemålet er at regelverket skal fungere så nøytralt som mulig. At regelverket likevel i visse tilfeller kan medføre vridninger er vanskelig å unngå. Uten å kjenne den konkrete saken i detalj vil jeg påpeke at arrangementer som kun er avgiftsmessig motivert med sikte på å oppnå fradragsrett, også kan være i strid med gjeldende regelverk på dette området, enten direkte eller via de ulovfestede reglene om gjennomskjæring, og dermed kan slås ned på. Dette vil også være en risiko som aktørene i den konkrete saken du viser til må være oppmerksom på. Jeg forutsetter at flere nivåer innenfor avgiftsetaten gjennomgår saken og vurderer hvordan den står seg i forhold til dette.

Jeg kan videre opplyse om at ovennevnte ordning knyttet til vann- og avløpsanlegg for tiden vurderes i departementet. De problemer representanten har vist til vil inngå i denne vurderingen.