Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:554 (2003-2004)
Innlevert: 25.03.2004
Sendt: 25.03.2004
Besvart: 01.04.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): I fjor søkte 2 200 personer fra Serbia og Montenegro om asyl i Norge. Sett i lys av de siste dagers uroligheter skulle en tro at dette får konsekvenser for asylsøknadene. Imidlertid kunne vi så sent som forrige onsdag lese om en serbisk familie fra Lillehammer som fikk endelig avslag på søknad om opphold.
I hvilken grad får dagens uroligheter konsekvenser for håndteringen av søknadene fra serbere?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Som representanten Øye er kjent med kan jeg med unntak for saker som vedrører rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn, ikke instruere Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om behandlingen av enkeltsaker etter utlendingsloven.

Jeg kan imidlertid opplyse at politiet 18. mars d.å. stanset uttransporteringene til Kosovo. Den påfølgende dagen gav UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) beskjed om stans av alle uttransporteringer til Kosovo. Årsaken til UNMIKs beskjed var urolighetene i den delte byen Mitrovica. Politiet avventer nærmere informasjon fra UNMIK om når uttransporteringer til Kosovo kan gjenopptas.

Det er ikke opplyst hvor i Serbia og Montenegro den aktuelle serbiske familien kommer fra. Sikkerhetssituasjonen for etniske serbere varierer imidlertid avhengig av hvor i Serbia og Montenegro (herunder Kosovo) de kommer fra. I behandlingen av asylsøknadene vil både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda foreta en individuell vurdering av den enkelte sak. Å vurdere minoritetsperspektivet er selvsagt et element i den saksbehandlingen som finner sted både i direktoratet og nemnda. Det skal også alltid vurderes om det finnes internfluktalternativer.