Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:556 (2003-2004)
Innlevert: 26.03.2004
Sendt: 26.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Hva gjør Regjeringen for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til FNs generalforsamlings resolusjon og handlingsplan for Culture of Peace, jf. A/RES/53/243, og betrakter Regjeringen det som foregår innenfor fredsbygging på det nasjonale plan i Norge som relevant i sine utenrikspolitiske handlinger?

Begrunnelse

I september 1999 vedtok FNs generalforsamling resolusjonen "Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace", (A/RES/53/243), og Norge som medlem av FN var med på forpliktelsene som handlingsplanen innebærer. UNESCO ble utnevnt som ansvarlig FN-organ for iverksetting og oppfølging av denne handlingsplanen. I dag er det kun to ansatte i UNESCO som har koordinerings- og oppfølgingsansvar for dette arbeidet. UNESCO-kommisjonen i Norge er utnevnt som ansvarlig Culture of Peace-organ i Norge. Per i dag arbeider ikke UNESCO-kommisjonen i Norge aktivt med denne handlingsplanen, og Utenriksdepartementet har ikke handlingsplanen på dagsorden. Handlingsplanen inneholder både nasjonale og internasjonale forpliktelser. Det er en del av Norges utenrikspolitiske ambisjoner å bidra til at FN og FNs organer er mer effektive som fredsaktører.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: FN-resolusjon A/RES/53/243 fra 1999 tar til orde for å etablere en bred allianse mellom blant annet FN, FNs medlemsstater samt frivillige organisasjoner med sikte på å skape det som betegnes som en fredskultur. Det var UNESCOs tidligere generaldirektør, Federico Mayor, som tok initiativet til resolusjonen. Det er også UNESCO som er ansvarlig for FNs oppfølging.

Resolusjonen vektlegger den betydningen andre elementer enn tradisjonell sikkerhetspolitikk har i fredsarbeidet. Den utpeker åtte satsingsområder:

1) fremme en fredskultur gjennom utdanning

2) fremme bærekraftig økonomisk og sosial utvikling

3) fremme respekt for menneskerettigheter

4) sikre likestilling mellom kvinner og menn

5) fostre demokratisk deltakelse

6) fremme forståelse, toleranse og solidaritet

7) støtte deltakende kommunikasjon og fri flyt av informasjon og kunnskap

8) fremme internasjonal fred og sikkerhet.

Dette er med andre ord en svært bred tilnærming som omfatter store deler av Regjeringens virke, blant annet innenfor utenrikspolitikken og utviklingspolitikken. Når det gjelder utenrikspolitikken, står innsatsen for å fremme internasjonal sikkerhet og stabilitet, fred og forsoning og vårt arbeid med menneskerettigheter og demokrati, sentralt. Det samme gjør vårt engasjement for terrorismebekjempelse. Viktige elementer i utviklingspolitikken er Regjeringens handlingsplan for fattigdomsbekjempelse og vår satsing på utdanning.

Utenriksdepartementet har et bredt og godt samarbeid med relevante aktører innenfor fredsbygging på det nasjonale plan. Dette er et samarbeid vi drar nytte av i utformingen av vår utenriks- og utviklingspolitikk.