Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:557 (2003-2004)
Innlevert: 26.03.2004
Sendt: 26.03.2004
Besvart: 01.04.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Forsvaret har brukt store ressurser på krigen i Afghanistan, Serbia og Kosovo. Forsvaret har et ansvar også for de miljømessige konsekvensene av den aktiviteten de har både innen- og utenlands. Forsvaret har ikke offentliggjort noen oversikt over miljøkonsekvensene av våre bidrag til krigføringen i Afghanistan og på Balkan.
Vil forsvarsministeren ta initiativ til å legge frem et miljøregnskap over Forsvarets aktiviteter utenlands?

Begrunnelse

Det norske Forsvaret har kommet et godt stykke på vei når det gjelder å innarbeide hensynet til miljøet i sitt arbeid. Opprydding etter militærøvelser er et eksempel på et område Forsvaret har hatt fokus på. Det er viktig at den kompetansen som er bygd opp på dette området også benyttes når norske militære styrker deltar i internasjonale operasjoner.
Utgangspunktet for Forsvaret må være at miljøtilstanden i det området vi deltar med militære kapasiteter, ikke skal forverres som følge av vår militære innsats. Det norske Forsvaret skal ikke etterlate utstyr eller rester av for eksempel ammunisjon som er, eller kan bli et miljøproblem. Det er åpenbart en fare for at krigføring av den type norske styrker deltar i, kan påføre lokalsamfunn store miljøproblemer som eksempelvis forurensning av vann og matjord frå ammunisjon, terrengskader og annen type avfall.
Det er viktig for Norge og Forsvaret å få god oversikt over hvilke miljøskader vår krigføring har ført til, for å ha bedre oversikt over oppgavene som venter i en oppryddings- og gjenoppbyggingsfase.
I forhold til lokalbefolkningen som blir berørt av krig er det også svært viktig at det norske Forsvaret kontinuerlig overvåker miljøeffektene av sin innsats. Vi har et klart moralsk ansvar for å bidra til miljøopprydding i krigsherjede områder i etterkant av militære operasjoner.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I Forsvaret tas miljøvern på alvor. Eksisterende handlingsplan, "Forsvarets miljøvernarbeid" av 2002, er den tredje i rekken og representerer en målrettet oppfølging av Regjeringens miljøvernpolitikk. I dette dokumentet er det utarbeidet konkrete arbeidsmål, tiltak og virkemidler.

Alle deler av Forsvarets virksomhet innfører nå miljøledelse. Dette innebærer blant annet at hele virksomheten skal kartlegges for å finne aspekter som kan ha negativ effekt på miljøet. Miljøledelse skal med andre ord implementeres som en naturlig del i alle prosesser og all planlegging, inkludert operasjoner utenlands.

Forsvarets operasjoner gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale lover og avtaler. Når det gjelder internasjonal tjeneste, er det et bærende prinsipp at man etterlater det området man benytter i minst like god miljømessig tilstand som når man starter operasjonene. Det er videre en gitt målsetting at norske nasjonale miljøvernbestemmelser skal gjelde der hvor mindre restriktive bestemmelser er gitt. På den måten utviser Forsvaret en bevisst miljøprofil knyttet til våre operasjoner, og medvirker ofte til miljømessig opprydding og bedring av de lokale miljøer som våre styrker opererer i.

Det arbeides nå med etablering av en miljødatabase som skal være et verktøy for miljøledelse i Forsvaret. Det er Forsvarets målsetting at databasen, når den blir ferdig, skal danne grunnlag for et miljøregnskap for Forsvarets virksomhet, innenlands så vel som utenlands, slik stortingsrepresentant Arnstad etterspør.

I påvente av ferdig utviklet miljødatabase vil jeg gjerne stadfeste at norske soldater har bidratt svært positivt til miljøforbedringer i både Afghanistan, Irak og på Balkan. I alle operasjonsområdene har vi hatt ingeniører, mineryddere og eksplosivryddere deployert over tid. Disse har destruert tusenvis av sprenglegemer og miner og har ved sin innsats bidratt til å synliggjøre det miljømessige ansvar som Forsvaret tar i de områder vi opererer.