Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:559 (2003-2004)
Innlevert: 26.03.2004
Sendt: 29.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det eksisterer et hjelmpåbud ved kjøring av snøscooter som også inkluderer barn i slede bak snøscooteren. I brukermiljøene har det vært beskrevet at bruk av spesialhjelm på slede øker faren for nakkeskade, fordi hjelmen er tung og forsterker hodebevegelser ved kraftig nedbremsing eller stillingsendring av kjøretøy eller slede. Dette har også fått støtte i fagmiljøer og i Vegdirektoratet.
Vil statsråden ta initiativ til at det kommer nye forskrifter som er endret med utgangspunkt i nevnte innsigelser?

Begrunnelse

Et hjelmpåbud ved bruk av snøscooter framstår i utgangspunktet som fornuftig, som ledd i å redusere faren for hodeskade ved ulykker. Men dersom teoretiske betraktninger om dette viser seg ikke å holde vann, er det etter undertegnedes vurdering rimelig å avpasse kartet etter terrenget. Jeg har spesielt notert meg at det knapt finnes egnede hjelmer til barn, fordi de både blir for store og tunge. Turistnæringen, som frakter familier inkludert barn, har lenge bedt om en avklaring av hjelmpåbudet, fordi de ønsker å opptre i tråd med loven, men finner dette vanskelig når det ikke finnes egnet utstyr som kan tas i bruk, og de i tillegg erfarer at brukerne kan oppleve økt risiko for skader med det utstyret som skulle redusere skaderisikoen. Det framstår etter undertegnedes vurdering som rimelig å få til en rask avklaring av denne saken før påsketrafikken setter inn.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Påbudet om bruk av godkjent styrthjelm under kjøring med beltemotorsykkel ble satt i kraft 1. juli 2002. Bakgrunnen for innføringen av påbudet var utviklingen av beltemotorsyklenes fartspotensial, samt opplysninger om at en betydelig andel av dødsfallene forbundet med beltemotorsykkelkjøring skyldtes hodeskader.

Etter innføringen av hjelmpåbudet har Samferdselsdepartementet mottatt en rekke innspill og oppfatninger fra berørte instanser og personer, om både brukervennlighet, kostnader og medisinske forhold.

Særlig på grunn av de påstandene som er fremsatt om medisinske konsekvenser for barn av påbudt hjelmbruk, har jeg bedt Vegdirektoratet vurdere regelverket på ny, herunder muligheten for å tillate bruk av andre typer hjelmer enn det som kreves i dag. Et aktuelt alternativ kan være alpinhjelmer som er lettere enn ordinære styrthjelmer. Slike hjelmer gir god beskyttelse og kan tilpasses barn i alle aldre.

Jeg har også funnet det nødvendig å be om vurderinger fra sentralt medisinsk fagmiljø og instanser med særlig brukerkompetanse. Vegdirektoratets tilråding vil sammen med uttalelsene fra disse inngå i departementets totalvurdering. Det vil bli tatt en avgjørelse i saken i god tid før neste vintersesong.