Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:561 (2003-2004)
Innlevert: 29.03.2004
Sendt: 29.03.2004
Besvart: 06.04.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kampanjen "!sett grenser" kan fortsette sitt arbeid?

Begrunnelse

Kampanjen "!sett grenser" retter seg mot å bekjempe seksuell trakassering mot unge jenter. I snart fire år har kampanjen holdt kurs for jenter og gutter på skoler og fritidsklubber. Ifølge en artikkel i Klassekampen 22. mars må prosjektet nå kanskje legges ned på grunn av pengemangel. Kampanjen "!sett grenser" har fått avslag på sine søknader om pengestøtte fra fire forskjellige departementer. Dette til tross for at Regjeringen har gjort kampen mot mobbing til en av sine fanesaker. Det er ikke gjort noen omfattende undersøkelse av omfanget av seksuell trakassering blant norsk ungdom, men en svensk undersøkelse viser at svært mange jenter i videregående skole opplever dette jevnlig. Det ville derfor være et svært negativt signal om det organiserte arbeidet mot slik trakassering ble lagt ned.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Organisasjonen Kvinner i kamp og Likestillingssenteret har i fellesskap søkt 3 777 200 kr til kampanjen "!sett grenser", som er et toårig prosjekt rettet mot seksuell trakassering i skolen.

Søknaden er sendt til flere departementer. Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet har ikke tatt endelig stilling til søknaden, men vil vurdere den i sammenheng med Regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner, som lanseres i mai, og EUs nye likestillingsprogram, Daphne II, som Norge ventelig vil delta i.

Likestillingssenteret har tidligere vært partner i et EU-støttet prosjekt om kartlegging av selvforsvarstrening for kvinner og jenter i Europa, og foreliggende prosjekt må sees som en realisering av konklusjonene fra dette prosjektet. Det bør derfor undersøkes om også dette prosjektet kan oppnå EU-finansiering. EØS-komiteen vil ventelig ta stilling til EØS-deltakelse i EUs nye likestillingsprogram, Daphne II, i løpet av første halvår 2004.

Departementene vil i samarbeid ta endelig stilling til søknaden når man har oversikt over de tiltak som det kan være aktuelt å finansiere innenfor handlingsplanen, og hvilke finansieringsmuligheter som kan ligge innenfor Daphne II.