Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:565 (2003-2004)
Innlevert: 29.03.2004
Sendt: 29.03.2004
Besvart: 14.04.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Det rapporteres bl.a. fra Telemark at psykiatriske pasienter etter at perioden med rehabiliterings- og/eller attføringspenger er over, må vente i 24 uker uten noen form for trygdeytelser i påvente av at tidsbegrenset uførestønad innvilges. I denne perioden er de henvist til sosialhjelp for å ha noe å leve av.
Er dette i samsvar med gjeldende regelverk for disse stønadsordningene?

Begrunnelse

Mange yngre pasienter med schizofreni og andre psykoselidelser får rehabiliterings- eller attføringspenger. Etter at perioden for disse typer ytelser er over, må de søkes over på tidsbegrenset uførestønad, men før de kan få denne nye stønaden, er det en ventetid på 24 uker hvor de ikke får trygd og dermed er henvist til å gå på sosialkontoret for å be om økonomisk bistand.
Dette er mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og det stress og press de opplever ved å miste trygdeytelsene og måtte gå gjennom nye prosedyrer ved søknad om sosialhjelp, gjør dem sykere.
Slike regler og den praksis det her vises til, synes å være i strid med intensjonene bak ulike stønadsordninger. I disse tilfellene bidrar reglene til å gjøre livet for disse personene vanskeligere. Intensjonene er etter min oppfatning det motsatte; å bidra til å lette en ellers vanskelig livssituasjon.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Rehabiliteringspenger og attføringspenger gis når en person er under behandling/rehabilitering med utsikt til bedring av arbeidsevnen eller på yrkesrettet attføringstiltak med sikte på å komme i eller tilbake i arbeid. Dersom det ikke er mulig for stønadsmottakeren å komme tilbake i arbeid på kort sikt, kan det innvilges tidsbegrenset uførestønad. Ved varig uførhet vil uførepensjon kunne være rett ytelse. Behovet for fortsatt stønad skal avklares før utløpet av rehabiliteringspengeperioden for å unngå stopp i ytelse.

Personer som må avbryte attføringsopplegg av helsemessige grunner og blir overført fra Aetat til trygdeetaten med sikte på tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon, får beholde attføringspengene i en venteperiode på inntil 8 uker. I løpet av denne perioden skal trygdeetaten avklare videre stønadsbehov.

I en del tilfeller kan det være behov for videre utredning. Det er imidlertid ingen bestemmelse om at det skal gå et visst antall uker før det kan innvilges tidsbegrenset uførestønad. Tvert imot er det et mål å unngå stopp i ytelser.

Det kan ha oppstått en misforståelse/forveksling med reglene for sykepenger. En person som har vært sykmeldt i 52 uker har brukt opp sykepengeretten. Dersom vedkommende fortsatt er syk, kan det gis rehabiliteringspenger under medisinsk behandling. Ved tilbakevending til arbeid (enten når sykepengeperioden utløper eller etter en tid med rehabiliteringspenger) må man være helt arbeidsfør i 26 uker for å få ny sykepengerett. Personer som blir sykmeldt på nytt i løpet av de første 26 ukene vil imidlertid kunne få, eventuelt gå tilbake på rehabiliteringspenger. Ved beregningen av 26 ukers fristen ser man bort fra sykefravær i arbeidsgiverperioden.