Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:568 (2003-2004)
Innlevert: 30.03.2004
Sendt: 30.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å tilpasse reklameforskriftene bedre for lokal-TV?

Begrunnelse

Et utkast til nye forskrifter for reklameavbrudd har vært ute til høring. Ifølge Dagens Medier nr. 1 for 2004 gir den nye forskriften mer spillerom for reklameavbrudd og sponsing, uten at det tas hensyn til lokal-TVs begrensede sendeflater og programinnhold. De foreslåtte endringene tar først og fremst hensyn til mer eller mindre riksdekkende kringkastere. Lokal-TV bør få foreta reklameavbrudd også i faktaprogrammer hvor de enkelte deler av programmet er kortere enn 20 minutter, fordi de fleste lokale kanaler har sendinger som samlet kun varer i 25 minutter. Det bør også være bedre muligheter til å identifisere sponsorer enn det de nye forskriftene legger opp til. Når det nå kommer nye forskrifter, burde departementet gjort endringer slik at bestemmelsene harmoniserer med reglene i EUs fjernsynsdirektiv.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Departementet har nylig hatt et forslag til endringer av kringkastingsforskriftens reklameregler på høring. Dette var en oppfølging av de forslagene til endringer som departementet orienterte Stortinget om i Ot.prp. nr. 107 (2001-2002).

I høringsrunden til forskriftsendringen har Norsk Forbund for Lokal-TV (NFL) anmodet om flere endringer til gunst for lokal-TV-stasjonene. NFL har bl.a. foreslått reklameregler som er tilpasset programmer på 25 minutter, dvs. programlengder som er vanlige blant en del lokal-TV-stasjoner. Forbundet har også gitt uttrykk for at man ønsker egne regler for identifikasjon av sponsor, samt at det åpnes for å sende reklame i tilknytning til barneprogram.

Endringene i forskriften er ennå ikke vedtatt. Jeg vil vurdere NFLs innspill i lys av de føringer som ble lagt gjennom Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 107 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 30 (2002-2003) og innenfor de rammene som følger av Norges internasjonale forpliktelser. Jeg kan imidlertid allerede nå fastslå at det ikke er aktuelt å endre regelverket som er fastsatt for å beskytte barn mot kommersielt press.