Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:569 (2003-2004)
Innlevert: 30.03.2004
Sendt: 30.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Basert på vedtak i Stortinget har Finansdepartementet utnevnt en ekspertgruppe 22. mars som skal vurdere Norges kapitalstyrke. Fremskrittspartiet ønsker at utredningen skal inkludere vurderingen av strukturfond som kan benyttes f.eks. ved restruktureringstiltak av modne, norske bedrifter.
Kan statsråden bekrefte at et statlig strukturfond er inkludert i mandatet?

Begrunnelse

I en pressemelding fra Finansdepartementet datert 22. mars fremgår det ikke om vurderingen av et strukturfond inngår i utredningen som skal gjøres vedrørende anvendelser av Norges kapitalstyrke. I mandatet for ekspertgruppen anmodes det om en oppsummering og vurdering av kunnskapsstatus på feltet, blant annet i lys av erfaringer fra tidligere utredninger. Fremskrittspartiet mener Regjeringen har akseptert å vurdere et såkalt strukturfond. Det vises i den sammenheng til et spørsmål i Stortinget 9. desember 2003 til nærings- og handelsministeren fra undertegnede: "Vil en ved en slik utredning også utrede muligheten for etablering av strukturfond når Regjeringen gjør dette arbeidet?" Statsråden svarte blant annet: "Det er klart at det Stortinget har pålagt oss å utrede, må utredes, og vi vet at det er partier i Stortinget som har vært særlig opptatt av å etablere såkalte strukturfond."

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Basert på forslag fra Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet, vedtok Stortinget i fjor høst en anmodning til Regjeringen angående ulike måter å gjøre Norges kapitalstyrke til et konkurransefortrinn for norsk konkurranseutsatt næringsliv. Her var ikke strukturfond eksplisitt nevnt, men en ble bedt om å drøfte fondskonstruksjoner generelt. Det konkrete vedtaket lyder:

"Stortinget ber Regjeringen utrede ulike måter å gjøre Norges kapitalstyrke til et konkurransefortrinn for norsk konkurranseutsatt næringsliv herunder fondskonstruksjoner som kan forvalte og investere deler av petroleumsfondet i norske bedrifter."

På bakgrunn av denne henvendelsen satte Finansdepartementet nylig ned en ekspertgruppe for å vurdere problemstillingene anmodningen tar opp. I mandatet bes gruppen om å oppsummere og vurdere kunnskapsstatus på feltet. Det må ses i lys av at problemstillingene som ønskes utredet, er nært beslektet med spørsmål som relativt nylig har vært drøftet i andre sammenhenger. Mandatet legger samtidig opp til at gruppen på selvstendig grunnlag skal drøfte forhold knyttet til kapitaltilgang til næringslivet. Jeg legger til grunn at ekspertgruppen gjennomfører en god og grundig drøfting av den problemstillingen Stortinget har fattet vedtak om, og minner om at ekspertgruppen spesielt er bedt om å drøfte fondskonstruksjoner.