Skriftlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:573 (2003-2004)
Innlevert: 31.03.2004
Sendt: 01.04.2004
Besvart: 15.04.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Hvordan påvirker regnskapstall for 2003 aktivitets- og tiltaksnivå i Aetat i 2004, og medfører det riktighet at de ulike arbeidskontorer selv må dekke inn underskudd fra året før?

Begrunnelse

I en artikkel i medlemsbladet for organiserte i LO stat, Magasinet Aktuell, den 1. mars 2004, blir det framholdt at Aetat i mange fylker sliter med en stram budsjettsituasjon. Av artikkelen framgår det at underskudd i 2003 må dekkes inn av Aetat i de ulike fylker i 2004, og at dette går ut over det tilbudet som Aetat skal gi brukerne.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Stortingsrepresentant Oppebøen Hansen spør om det medfører riktighet at de ulike arbeidskontor i 2004 selv må dekke underskudd fra 2003. Det refereres til en artikkel i medlemsbladet for organiserte i LO stat, Magasinet Aktuell. Det hevdes der at underskudd i 2003 må dekkes inn av Aetat i de ulike fylker i 2004, og at dette går ut over det tilbudet som Aetat skal gi brukerne.

Som følge av forliket høsten 2003 mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene ble det vedtatt å styrke de ordinære arbeidsmarkedstiltakene med i alt 5 500 plasser til 17 500 plasser for første halvår 2004. For å sikre gjennomføringen av et høyere tiltaksnivå var det viktig å opprettholde tiltaksnivået fra høsten 2003 over årsskiftet. Erfaringsmessig er dette krevende fordi tiltaksnivået over årsskiftet normalt synker.

Det har vist seg at enkelte fylker har disponert sine ressurser slik at nivået på arbeidsmarkedstiltakene ved inngangen til 2004 har vært noe høyere enn det som er forenlig med de økonomiske rammene for et samlet tiltaksnivå for første halvår på 17 500 plasser. I disse fylkene har man derfor måttet begrense aktiviteten noe slik at den samlede ressursramme for dette halvåret ikke overskrides. Denne tilpasningen har imidlertid ingen sammenheng med at de ordinære arbeidsmarkedstiltakene ble gjennomført med et regnskapsmessig overforbruk i 2003.

Innenfor den samlede ressursrammen til arbeidsmarkedstiltak skal Aetat i første rekke ivareta hensynet til de prioriterte målgrupper og motvirke at tilbudet til disse svekkes. En viktig oppgave for Aetat Arbeidsdirektoratet er derfor løpende å vurdere en omfordeling av ressurser mellom de ulike fylker slik at hensynet til de prioriterte målgruppene ivaretas innenfor fastsatt ressursramme.