Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:574 (2003-2004)
Innlevert: 31.03.2004
Sendt: 01.04.2004
Besvart: 05.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Mener justisministeren at dagens praksis der pass sendes i posten som vanlig brev etter utstedelse er sikker, og hva gjøres for å finne igjen pass som er kommet bort i posten?

Begrunnelse

Utstedelse av pass er den senere tid blitt sentralisert. Dette medfører at pass sendes pr. post til passinnehaver. Pass er et verdipapir som av ulike grunner ikke skal komme på avveie. Det er derfor viktig at det etableres trygge rutiner for at pass som postlegges kommer frem til riktig person.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ved overgang til maskinlesbare pass ble produksjonen av ferdig personaliserte (utfylte) pass sentralisert til passprodusenten (Norsik Segenmark AS i Stavanger). Dette innebar at det måtte gjennomføres endringer med hensyn til utsendelse til passinnehaver. Etter tidligere ordning, der passet ble personalisert ved politistasjonen som behandlet søknaden, ble passet overlevert passinnehaver direkte.

Det ble i den forbindelse besluttet at passene skulle sendes i vanlig brev direkte fra passprodusenten til passinnehaver. Alternativene var enten å sende passene i rekommandert brev, eventuelt å returnere de til vedkommende politistasjon for utlevering ved personlig oppmøte.

Ordningen ble i utgangspunktet etablert dels for å sikre passøkere en bedre service, idet alternativet ville være å måtte hente passet enten på nærmeste postkontor eller ved nytt oppmøte hos politiet. Dels var denne ordningen begrunnet med ressurshensyn, idet utsendelse i rekommandert brev ville ha medført en merkostnad i størrelsesorden ca. 15 mill. kr.

Erfaringen har vist at det er svært få pass som blir borte i postgangen. Jeg har på henvendelse til Politidirektoratet fått opplyst at det i Oslo politidistrikt i løpet av 2003 ble registrert 23 bortkomne pass i postgangen, av et totalantall på ca. 50 000 utstedte pass.

Bortkomne pass blir umiddelbart meldt tapt og registrert som ugyldige i passregisteret. Eventuelt forsøk på å benytte passet vil være straffbart.

Passøker får umiddelbart utstedt nytt pass kostnadsfritt.

En viktig begrunnelse for å ta i bruk de nye maskinlesbare passene var å lage et pass som var mer robust mot forfalsking. Den maskinlesbare teksten gjør det også lettere å fange opp forsøk på misbruk.