Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:581 (2003-2004)
Innlevert: 01.04.2004
Sendt: 01.04.2004
Besvart: 14.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Fins det en oversikt over hvorvidt politidistrikter med voldtektsmottak etablert innenfor distriktet har flere voldtektsanmeldelser og/eller høyere oppklaringsprosent enn politidistrikter uten et slikt tilbud til voldtektsofre, og vil Justisdepartementet ta initiativ til å skaffe en slik oversikt dersom den ikke fins pr. i dag?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det er ikke gjennomført noen fullstendig kartlegging av hvilke deler av landet som har, eller ikke har voldtektsmottak. En slik kartlegging er imidlertid under utarbeidelse. Sosial- og helsedirektoratet gjennomfører på oppdrag fra Helsedepartementet en utredning om helsetilbudet til voldtektsutsatte, og en rapport fra dette arbeidet skal foreligge i løpet av 2004. Jeg er gjort kjent med at helseministeren vil vurdere tiltak for å sikre at voldtektsofre får et likeverdig tilbud over hele landet når utredningen foreligger.

På denne bakgrunn er det derfor vanskelig å gi et fyllestgjørende svar på spørsmålet om eventuelle sammenhenger mellom tilgjenglighet til et voldtektsmottak i et politidistrikt og anmeldelseshyppighet og oppklaringsprosent.

Jeg kan imidlertid forsikre om at tiltak for å styrke situasjonen til voldtektsutsatte vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av ny handlingsplan om vold i nære relasjoner.