Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:583 (2003-2004)
Innlevert: 01.04.2004
Sendt: 02.04.2004
Besvart: 07.04.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): En norskpalestinsk familie blir direkte rammet av byggingen av den israelske muren på Vestbredden. Muren vil gå rett over landbruksarealer som denne familien har eid i mange generasjoner.
Hvilken juridisk eller annen assistanse kan norske utenriksmyndigheter yte til norske statsborgere som lider tap som følge av muren, og har det vært reagert overfor israelske myndigheter i denne konkrete saken?

Begrunnelse

Den aktuelle saken dreier seg om en norskpalestinsk familie, bestående blant annet av en palestinsk mann med norsk statsborgerskap. Hans familie kommer fra landsbyen Beit Surik, som ligger på Vestbredden. Israelske myndigheter har varslet at de vil bygge muren slik at denne landsbyen vil miste svært store deler av sine jordbruksarealer. Familien til disse norske statsborgerne eier noen hundre mål hvor det i dag dyrkes plommer, druer, oliven, pærer og epler. Bygging av muren over disse arealene vil påføre særlig de av familien som fremdeles bor i landsbyen økonomiske tap, men også de norske statsborgerne som er medeiere og arvinger til denne jorda. I tillegg kommer selvsagt de følelsesmessige belastningene ved at det blir bygget en stor mur midt i et område som denne familien har hatt sterk tilknytning til i generasjoner. De norske familiemedlemmene har engasjert seg i saken både ut fra egeninteresser og ut fra engasjement for og medfølelse med familien og lokalbefolkningen som rammes av muren. Arbeidsløsheten i området er på mellom 60 og 80 pst., noe som gjør det å kunne drive med jordbruk til en svært viktig sysselsetting og næringsvei.
Landsbyboerne i Beit Surik og syv andre landsbyer (Biddu, Beit Ijza, Beit Dukko, Qatanna, al-Qubayba, Beit Inan og Beit Iksa) har i samarbeid med ulike fredsorganisasjoner gått til sak mot myndighetenes planer, og i denne sammenhengen blir det diskutert om muren eventuelt kan gå langs farmene og ikke tvers over. Et annet krav er at bøndene må få reell tilgang til den jorda, som vil befinne seg på andre siden av muren. Bøndene ønsker å få slått fast at det ikke er tvil om hvem som eier denne jorda og dermed ha rett til å høste fra den.
En representant for de norske statsborgerne i familien som er omtalt over, har henvendt seg til den norske ambassaden i Tel Aviv og representasjonskontoret i Al Ram, og har fått litt informasjon om den pågående rettssaken. Det er imidlertid svært vanskelig for denne familien å få oversikt over hvordan saken utvikler seg, og over hvordan de kan fremme sine rettigheter. Familien har heller ikke mulighet til å være til stede under saken som blir ført i Jerusalem, og trenger hjelp til å følge opp saken.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Fra norsk side har vi gjentatte ganger understreket overfor israelske myndigheter at bygging av muren på Vestbredden strider mot folkeretten. Muren er i ferd med å få en rekke tragiske konsekvenser for deler av den palestinske befolkningen. Ved to tilfeller har muren også rammet norske borgere med tilknytning til Vestbredden.

Disse to sakene er nå til behandling i det israelske rettssystemet. Norske myndigheter forutsetter at de avgjørelser som treffes, vil være i samsvar med folkeretten. Vi vil avvente de endelige rettsavgjørelsene før det tas stilling til hvilken eventuell assistanse som norske myndigheter kan yte.

Utenriksdepartementet, vår ambassade i Tel Aviv og det norske representasjonskontoret i Al Ram har kontakt med angjeldende borgere og følger utviklingen nøye. Norske myndigheter har også på politisk nivå tatt de to sakene opp med israelske myndigheter.

Vi har også gitt uttrykk for vår motstand mot muren både i åpent møte i FNs sikkerhetsråd i fjor høst og ved vår stemmegivning ved behandlingen i FNs generalforsamling av resolusjon ES-10/13 oktober 2003 om sikkerhetsmurens rettslige status. Vi beklager at Israel ikke handler i samsvar med FNs entydige krav om å stanse og reversere byggingen av muren. Den israelske fremgangsmåten i denne saken vanskeliggjør utsiktene til en varig fred i Midtøsten basert på en tostatsløsning.