Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:584 (2003-2004)
Innlevert: 01.04.2004
Sendt: 02.04.2004
Besvart: 19.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Flere mennesker som er blitt syke på arbeidsplassen har ved prøvetaking fått påvist spiroketer i blod og urin. Spiroketer kan føre til skade på lever, nyrer og sentralnervesystemet. Det er funnet spiroketer i ventilasjonssystemer på ulike arbeidsplasser, og det vil derfor være av interesse å få avklart om dette kan være en årsak til sykefravær. Imidlertid viser det seg vanskelig å få typebestemt spiroketer i Norge, og pasienter står i kø for å få hjelp i utlandet.
Er statsråden klar over dette problemet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg vil innlede med å si at vi ikke lever i en steril verden. Det er smittestoffer over alt. Det er mitt ansvar som helseminister at det systemet som skal oppdage de "farlige" smittestoffene fungerer på beste måte, og at helsetjenesten gir adekvat behandling når smittestoffer av en eller annen årsak har angrepet enkeltmennesket. Kompliserte eller sjeldne tester må noen ganger gjøres i utlandet.

I denne spesielle saken har jeg henvendt meg til Nasjonalt folkehelseinstitutt for å få informasjon og faglige synspunkter. Folkehelseinstituttet opplyser at spiroketer, som er en bakterie, i hovedsak dekker tre typer smittestoffer: de som forårsaker syfilis, borrealis (som smitter med flått) og leptospira, som forårsaker Weils sykdom. Den siste kan gi symptomer som stortingsrepresentanten beskriver i sitt spørsmål. Weils sykdom som var spesielt utbredt i skyttergraver under krig, spres med rotter. Vanligvis skjer smitten gjennom kontaktsmitte med forurenset vann som inneholder urin fra infiserte rotter. Bakterien kan overleve flere måneder i vann og fuktig jord. Den viktigste smitteveien er gjennom huden, enten gjennom små sår og rifter eller intakt, bløt hud. Bakterien kan også smitte gjennom svelging av vann ved bading eller direkte fra infiserte dyr. Leptospira smitter ikke fra person til person.

Ut fra det som er kjent om disse bakteriene og deres smittemåter, er det svært lite sannsynlig at de finnes i nevneverdig grad i ventilasjonssystemer her i landet. Det foreligger heller ikke informasjon om at slik sykdom har forekommet hos mange personer eller har blitt hyppigere de siste årene. Det er ikke holdepunkter for at det skal være en kø av pasienter som venter på hjelp i utlandet. Leptospirose er en så sjelden sykdom i Norge at det i dag ikke er etablert undersøkelser for dette her. Inntil for noen år tilbake, ble undersøkelser for å typebestemme spiroketer gjort ved Statens institutt for folkehelse, men instituttet sluttet med dette fordi det ikke var etterspørsel etter slike undersøkelser. Det er viktig å gjøre slike undersøkelser regelmessig for å sikre god nok kvalitet. Derfor sendes slike undersøkelser til Sverige i dag.