Skriftlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:587 (2003-2004)
Innlevert: 02.04.2004
Sendt: 02.04.2004
Besvart: 16.04.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Hvordan er sammensetningen og den geografiske fordelingen av statlige utvalg, styrer og råd i 2002 og 2003?

Begrunnelse

Det må være en målsetting med en god kjønnsbalanse og økt kvinneandel i ledende posisjoner. Videre at den geografiske spredingen blir styrket, og at den yngre del av befolkningen blir ivaretatt ved oppnevningen.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Regjeringen la i 2002 fram St.meld. nr. 15 (2002-2003) Statlege utval, styre og råd mv. 1. januar - 31. desember 2001. Oversikten som lå vedlagt meldingen, viser sammensetningen i 2001. Tallene for 2002 viser at det er forholdsvis små endringer i forhold til 2001. Vi kan registrere en viss økning i antallet kvinnelige ledere. Tallene for 2003 er under bearbeiding.

Som det framgår av St.meld. nr. 15, er målene for inneværende fireårsperiode mht. sammensetning å øke kvinneandelen i statlige styrer, råd og utvalg, bedre den geografiske spredingen, styrke rekruttering fra yngre aldersgrupper og sikre rekruttering fra innvandrere og nasjonale minoriteter. Selv om det er en akseptabel andel kvinner i slike organer (42 pst.), er det bare drøyt ¼ av dem som ledes av kvinner. Det er derfor ønskelig å øke kvinneandelen i ledende posisjoner i styrer, råd og utvalg. Regjeringen har gitt klart uttrykk for at den ønsker flere kvinner i styrene i næringslivet. Tilsvarende krav setter vi til de styrene, rådene og utvalgene departementene selv oppnevner.

Styrer, råd og utvalg er viktige elementer i statsforvaltningen. De bidrar til å supplere og styrke kompetansen i forvaltningen, avlaste forvaltningen for oppgaver og skape bedre rollefordeling, samt å få fram og avveie ulike gruppers syn og interesser. Sammensetningen skal både gjenspeile behovet for faglig kompetanse og ekspertise, og for representativitet der det er relevant.

Omfanget og sammensetningen av styrer, råd og utvalg må ses i sammenheng med behovet for en effektiv og smidig statlig forvaltning. Det har derfor gjennom mange år vært arbeidet med å redusere antallet kollegiale organ og å gi dem en sammensetning og størrelse i samsvar med de ulike behovene de skal dekke.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har gitt Statskonsult AS i oppdrag å lage en veileder for oppnevning og bruk av styrer, råd og utvalg hvor målene i stortingsmeldingen vil bli presisert. Veilederen vil være rettet mot departementene. Hensikten er blant annet å påvirke sammensetningen av styrer, råd og utvalg i ønsket retning.