Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:588 (2003-2004)
Innlevert: 02.04.2004
Sendt: 02.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det har inneværende uke kommet frem at politidirektøren ikke har tillit til politimestrene i Oslo, Asker og Bærum. Begrunnelsen for utspillet er lønnsplasseringer politimestrene har foretatt, jf. såkalte 2.3.4-forhandlinger. Politidirektøren vil overføre lønnsforhandlingene til staten sentralt, jf. oppslag i VG 31. mars og 1. april 2004.
Siden justisministeren er politidirektørens overordnede; deler justisministeren politidirektørens manglende tillit?

Begrunnelse

I en tid da politiet i Norge sliter med et "meget stramt budsjett", jf. utsagn fra justisministeren, er det viktig at etaten, etter mitt skjønn, står mest mulig samlet. I så måte mener jeg utspillet fra politidirektøren burde vært håndtert på en annen og bedre måte.
Videre er det et paradoks at dette er politimestre som har mottatt bonus for vel utført jobb etter avtale med Politidirektoratet (POD).
At man da i verste fall ender opp i en situasjon hvor disse fratas oppgaver etter en "skittentøyvask" i mediene, tjener verken justisministeren eller etaten forøvrig. Etter det jeg har grunn til å tro har blant annet bruken av overtid gått ned i Oslo. Dersom noe av det skyldes bruk av alternativ lønnsplassering, kan jo resultatet være positivt.
Jeg vil derfor oppfordre justisministeren til aktivt å bistå situasjonen slik at tilliten til de involverte parter gjenopprettes.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I brev av 31. mars 2004 anmodet Politidirektoratet Justisdepartementet om å fremme forslag overfor Arbeids- og administrasjonsdepartementet om at Oslo og Asker og Bærum politidistrikter fratas ansvaret for å føre lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens bestemmelser (HTA), og at Politidirektoratet blir forhandlingssted for disse politidistriktene fra 1. mai 2004. Direktøren har i brevet ikke uttalt seg om manglende tillit til politimestrene for disse to distrikter. Dette spørsmålet har i sakens anledning heller ikke vært noe tema for departementet.

Grunnlaget for anmodningen var at Politidirektoratet mente at disse to politidistriktene ved flere anledninger hadde inngått avtaler i forbindelse med lokale forhandlinger om lønnsendringer for et større antall polititjenestemenn etter HTA pkt. 2.3.4 Særlig grunnlag uten at kravene til vesentlige endringer var oppfylt.

Justisdepartementet har på bakgrunn av ovennevnte brev drøftet saken i møte med Arbeids- og administrasjonsdepartementet som er arbeidsgiverpart for HTA i staten. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har redegjort grundig for vesentlighetskravet som de underbygget med å vise til aktuelle saker behandlet i Statens lønnsutvalg.

Ett av denne regjerings satsingsområder er delegering og desentralisering. Dersom fullmakter forvaltes på en uønsket måte, er ikke inndragning av fullmakter et egnet virkemiddel. Slike spørsmål må løses med eventuell bruk av andre virkemidler. Dette er Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet enige om.

Slik saken er framstilt støtter Justisdepartementet Politidirektoratet og har forståelse for at direktoratet fant det nødvendig å reagere overfor disse politimestrene. Det er Politidirektoratet oppgave å følge opp saken videre. Dette har Justisdepartementet skriftlig informert Politidirektoratet om.