Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:590 (2003-2004)
Innlevert: 02.04.2004
Sendt: 05.04.2004
Besvart: 20.04.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Om lag 600 HV-soldater fra Jæren er beordret til tjeneste under årets Landsskytterstevne. Lokale HV-soldater har de siste årene stilt spørsmål ved prioriteringen av treningstid og personellressurser fra Heimevernet til dette årlige arrangementet.
Mener statsråden at dette er en meningsfull og kompetansehevende tjeneste sett i forhold til Heimevernets primæroppgaver?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Støtte fra Heimevernet til sivile arrangementer er hjemlet i § 13 i lov om Heimevernet. Etter vedtak i Odelstinget 19. desember 1994, Besl. O. nr. 21, jf. Innst. O. nr. 18 (1994-95) og Ot.prp. nr. 10 (1994-95), fikk § 13 følgende ordlyd:

"Innenfor rammen av den pliktige tjenestetid kan heimevernssoldater pålegges tjeneste i forbindelse med sivile arrangementer som tjener Heimevernets eller Forsvarets interesser."

Bakgrunnen for endringen i § 13 var bl.a. at det var reist spørsmål om Forsvaret hadde hjemmel i lov for å beordre personellet til å gjøre tjeneste under større sivile arrangementer.

I Innst. O. nr.18 (1994-95) uttaler forsvarskomiteen i forhold til sivile arrangementer at "[...] Landsskytterstevne er et godt eksempel på slik støtte".

Forsvarssjefen prioriterer hvert år støtte til et svært begrenset antall sivile arrangementer. Flere arrangementer som tidligere mottok støtte fra Forsvaret, har som følge av disse prioriteringer mistet denne støtten. For 2003 ble det kun gitt støtte til gjennomføring av Ridderrennet og Landsskytterstevnet.

Jeg er opptatt av at det skal føres en restriktiv praksis, og at støtte fra Heimevernet til sivile arrangementer ikke i vesentlig grad skal gå på bekostning av nødvendig trening av personell for å opprettholde kompetanse i Heimevernet. Forsvarssjefen vil fortsatt prioritere enkelte sivile arrangementer som vil få støtte fra Heimevernet etter en grundig vurdering.