Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:595 (2003-2004)
Innlevert: 05.04.2004
Sendt: 06.04.2004
Besvart: 16.04.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Hva er begrunnelsen for at næringsaspektet ved utnyttelse av vilt- og fiskeressursene er utelatt i de nye forskriftene for jakt, fangst og fiske i statsallmenninger, i strid med formålsparagrafene både i vilt- og innlandsfiskeloven?

Begrunnelse

I forbindelse med at forvaltningsansvaret for storviltjakt i statsallmenninger nå er overført til fjellstyrene er det fastsatt nye forskrifter for hele saksfeltet jakt, fangst og fiske i statsallmenninger. For første gang er det tatt inn en egen formålsparagraf i forskriftene. Det blir da ekstra synlig at næringsaspektet ikke er tatt med og at bare biologisk mangfold og allmennhetens interesser vektlegges.
Det er bekymringsfullt at miljøvernministeren har utelatt næringsaspektet i utnyttelsen av vilt- og fiskeressursene. Siden disse sektorlovene forvaltes av Miljøverndepartementet, setter de skrankene for den næringsutvikling landbruksministeren og næringsministeren arbeider for å legge til rette for.
Bærekraftsbegrepet består som kjent av tre elementer; økologisk bærekraftig, økonomisk bærekraftig og fordelingspolitisk eller sosialt bærekraftig. Disse tre målsettingene er tatt inn i formålsparagrafen både i viltloven og lov om laks og innlandsfisk. Det burde derfor vært helt naturlig å vektlegge også næringsmulighetene ved forvaltning av utmarksressurser i statsallmenningene.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenning er fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i fjelloven. Forskriften erstatter forskrift om korttyper og prisrammer for fiske, småvilt- og villreinjakt i statsallmenning, og er en oppfølging av Miljøverndepartementets beslutning om å overføre administrasjonen av jakt på elg, hjort, rådyr, bever og gaupe i statsallmenning fra Statskog SF til fjellstyrene. Spørsmålet gjelder forskriftens formålsbestemmelse, som har følgende ordlyd: "Viltet og fisken skal forvaltes slik at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas. Innenfor denne ramme skal ressursen utvikles med sikte på å ivareta rettigheter etter fjelloven og sikre allmennhetens adgang til jakt, fiske og friluftsliv."

Jeg har forelagt spørsmålet for Direktoratet for naturforvaltning, som viser til at forskriften er hjemlet i fjelloven og at fjelloven gir fjellstyret hjemmel til å arbeide med lokal næringsutvikling. I henhold til fjelloven § 3 annet ledd, skal fjellstyret "arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene". Bestemmelsen favner vidt, og oppgaven er ikke knyttet til fjellstyrets vedtaksmyndighet, men skal integreres i fjellstyrets totalvirksomhet. Direktoratet peker på at fjelloven således gir fjellstyrene et sterkt insentiv til å arbeide for utvikling av lokalt næringsliv.

Direktoratet understreker at hensikten med å endre forskriften i denne omgang primært har vært å legge administrasjonen av elg, hjort, rådyr, gaupe og bever fra Statskog SF til fjellstyrene. Selv om formålsbestemmelsen er ny, bygger den på hovedtrekkene i den gamle forskriften. En hoveddel av forskriften er den som omhandler fastsetting av korttyper og priser. Denne delen av forskriften er ikke endret. Dette gjøres hvert femte år og vil neste gang skje i 2006. Direktoratet har lagt til grunn at forskriftens formålsbestemmelse hører naturlig sammen med den delen av forskriften som omhandler korttyper og prisrammer. Direktoratet viser til at høring i forbindelse med revisjon av forskriften vil skje i god tid før 2006.

Selv om direktoratet har valgt å ikke gjenta fjellovens bestemmelser om lokal næringsutvikling i forskriftsteksten, viser direktoratet til at det er et behov for at temaet blir omtalt i forskriftens retningslinjer og vil prioritere arbeidet med retningslinjene.

Jeg mener at arbeidet med lokal næringsutvikling er en viktig oppgave for fjellstyrene. Rettslig sett er dette godt ivaretatt i fjelloven. Å ta temaet med i formålsbestemmelsen til forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenning vil ikke endre den juridiske situasjonen, jf. fjelloven § 3. Siden det likevel kan reises tvil omkring dette, vil jeg be direktoratet sette i gang en endring av forskriften så snart som mulig.