Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:598 (2003-2004)
Innlevert: 13.04.2004
Sendt: 14.04.2004
Besvart: 20.04.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har vært mange kriser i elforsyningen i de siste årene etter at man fikk en "liberalisering" av elomsetningen. Mange har pekt på mangelfulle retningslinjer for særlig minstenivå på vannmagasinene. Dette har dermed åpnet for elselskapenes frie profittspill og spekulering i elkriser.
Vil statsråden vurdere å sette høyere og klarere krav til minstenivå på vannstanden i magasinene og uttapping/utnytting av vannmassene?

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Spørsmålet som stortingsrepresentant Steinar Bastesen stiller, er grundig behandlet i St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. som ble lagt fram 19. desember 2003. Meldingen sammenfatter erfaringer fra vinteren 2002/2003, og vurderer behovet for tiltak for å bedre forsyningssikkerheten. Vurderingene knyttet til å ytterligere regulere vannmagasinene står beskrevet i kap. 9. Meldingen skal etter planen behandles av Stortinget 18. mai.

Som grunnlag for stortingsmeldingen fikk Olje- og energidepartementet gjennomført en rekke analyser. Flere av disse omhandlet magasindisponering og hvordan nye magasinfyllingskrav vil virke i kraftmarkedet. Oversikt over de utredningene som ble gjennomført i forbindelse med stortingsmeldingen er gitt i vedlegg 1 til meldingen.

En strengere regulering av magasinene med tanke på å begrense produksjonen vil medføre at ressurser går tapt i mange år fordi produksjonen ikke kan utnyttes fullt ut. Samtidig vil faren for flom øke. Resultatene fra utredningene indikerer at en forsikring gjennom tappesesongen via tvungen tilbakeholding av vann kan være svært kostbart. Forbrukerne vil oppleve høyere priser på kraft fordi tilbakeholdingen av vann gir mindre produksjon.

Det er tvilsomt om det i dag er rettslig adgang til å pålegge regulantene reguleringskrav utover det som følger av gitte konsesjoner.

Mitt syn på et slikt tiltak er at det vil bli meget kostbart, med et betydelig tap av produksjon av fornybar og miljøvennlig vannkraft. Det er også min oppfatning at reguleringen av magasiner og vassdrag fortsatt må være innrettet slik at en minimerer faren for, og skadevirkningene av flom. Det legges derfor ikke fram forslag om å vurdere slike tiltak ytterligere. Jeg mener at forsyningssikkerheten for strøm og en stabil kraftbalanse skal fremmes gjennom den strategien Regjeringen legger fram i meldingen. Etter min vurdering er det vesentlig bedre å sikre seg ved mer målrettede tiltak for å mestre særlig anstrengte kraftsituasjoner.