Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:605 (2003-2004)
Innlevert: 19.04.2004
Sendt: 20.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden ta ansvar for at den eldste kirken i landet får det nødvendige vedlikehold før åpningen av Mostraspelet om 6 uker?

Begrunnelse

Fortidsminneforeningen eier Mosterhamn kirke, den eldste kirken i landet. Kirken må kalkes for å sikre det nødvendige ytre vedlikeholdet. Slik den står i dag ser det ut som den står til forfall. Fortidsminneforeningen har ikke de nødvendige midlene som trengs for at kirken skal få den sårt tiltrengte kalkingen. Det kreves en spesiell kalk for de gamle kirkene og dette medfører en økonomisk belastning som ikke Fortidsminneforeningen kan greie. Det er 6 uker til Mostraspelet starter, og det hadde vært fint både for kirken og for de engasjerte utøverne av Mostraspelet om kirken kunne stå nykalket og skinne som den lille perlen den er til pinse.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Fra gammelt av har kirkeeieren hatt ansvaret for kirkebyggets vedlikehold. Dette prinsippet er nedfelt også i kirkelovgivningen i dag. For våre menighetskirker er derfor utgangspunktet at det er lokalsamfunnet, representert ved menigheten og kommunen, som har ansvaret for driften og vedlikeholdet av stedets kirke. Enkelte av våre eldre kirker, hvorav flere stavkirker, er imidlertid eiet av Fortidsminneforeningen. Utgangspunktet for vedlikeholdsansvaret er likevel det samme, dvs. at ansvaret påhviler kirkeeier.

På statens vegne disponerer Riksantikvaren midler som kan gis som støtte til sikring og vern av bygninger og anlegg fra middelalderen. I dette ligger bl.a. at Riksantikvaren, innenfor de rammer som foreligger, må foreta de nødvendige prioriteringer og helhetlige vurderinger av aktuelle søknader.

Jeg er kjent med at Fortidsminneforeningen har søkt Riksantikvaren om midler til kalking av kirken på Moster, og at søknaden ikke er imøtekommet.

Kirken på Moster er vår eldste kirke og derfor særlig bevaringsverdig. Til det spørsmålet som er stillet meg, må jeg likevel vise til ovenstående. Jeg kan ikke se at søknad om vedlikeholdsmidler til kirken på Moster kan behandles særskilt eller utenom de rammer og ordninger som finnes på området.