Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:607 (2003-2004)
Innlevert: 20.04.2004
Sendt: 21.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): I en rapport har ESA avdekket at det foregår til dels svært dårlig behandling av dyr i noen norske slakterier. Vi vet at det tidligere er stilt spørsmål om transport av dyr i tilknytning til den strukturendringen som skjer ved nedlegging av slakterier, hvor en mener at grensene for transport tøyes svært langt.
Hva vil statsråden gjøre for å rette opp det som blir påpekt og hindre at det senere avsløres dårlig behandling av dyr?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Det er slakteriene selv som har ansvar for at bestemmelsene om dyrevelferd overholdes. På samme måte har transportørene ansvar for at dyrevernbestemmelsene overholdes for dyr under transport. Det er også slakteriorganisasjonen som er ansvarlig for den struktur vi til enhver tid har innen slakterivirksomheten i vårt land. Norsk lov og regelverk skal imidlertid overholdes og dette gjelder også transporttiden.

Dyrevern er en del av EØS-avtalen. Harmoniseringen av regelverket mellom EU og Norge gjør at ESA kan kontrollere at våre bestemmelser når det gjelder velferd for dyr i slakterier og under transport er overensstemmende med EUs regelverk, og at regelverket blir håndhevet på en tilfredsstillende måte.

ESA gjennomførte en inspeksjon i november 2003 i noen slakterier de selv hadde valgt å besøke. Dessverre ble det avdekket en del kritikkverdige forhold hvor gjeldende regelverk ikke ble overholdt. Dette gjaldt forhold dels på slakteriene og dels under transportene.

Statens dyrehelsetilsyn reagerte umiddelbart etter at inspeksjonen var gjennomført. Det ble blant annet sendt brev til fylkesveterinærene med pålegg om å gjennomføre tilsyn i alle landets slakterier. Samtidig ble arbeid satt i gang for å rette opp de uoverensstemmelser som eksisterer mellom EU-direktiver og norske bestemmelser.

Dyrevern og dyrevelferd er et tema som opptar meg sterkt. Mattilsynet som nå har tilsynsansvaret på dette området, har dyrevern i slakterier og på transporter som en prioritert oppgave for inneværende år. Det planlegges gjennomført en ny inspeksjon av alle slakterier og av en del transporter til slakteriene i løpet av første halvår i 2004. Rutinene vil bli innskjerpet, og det foreligger mulighet for å trekke tilbake godkjenningen av slakteriene som ikke oppfyller vesentlige krav i forskriften. Mattilsynet vil også med det første ha møte med bransjen for å følge opp inspeksjonen og avklare eventuelle tolkningsspørsmål.

Tidligere var tilsynsansvaret delt på to etater. Dyrehelsetilsynet hadde ansvaret for tilsynet av dyretransportene fram til slakteriets område hvor så Næringsmiddeltilsynet overtok tilsynsansvaret. Opprettelse av Mattilsynet, ett tilsyn, vil gi tilsynsmyndigheten langt bedre muligheter til å følge opp sakene enn tidligere.

Til slutt vil jeg opplyse om at Landbruksdepartementet arbeider med å følge opp de mål og tiltak for en bedret dyrevelferd som ble gitt gjennom behandlingen av St.meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd, og som blant annet omfatter en fullstendig gjennomgang av gjeldende dyrevernlov.