Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:609 (2003-2004)
Innlevert: 20.04.2004
Sendt: 21.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I brev fra sosialministeren til meg den 5. mars d.å. redegjøres det for overgangsregler i forhold til endringene i rehabiliteringspengeordningen. Overgangsreglene gjelder tydeligvis ikke for dem som har søkt om uføretrygd, midlertidig uførestønad eller yrkesrettet attføring. Med den lange behandlingstiden trygdekontorene praktiserer blir mange uten inntekt i lange perioder og henvises til sosialkontoret der krav om salg av bolig o.l. møter dem.
Finnes overgangsregler for disse gruppene?

Begrunnelse

Jeg mottar stadig henvendelser fra personer som har søkt om uføretrygd, midlertidig uførestønad eller yrkesrettet attføring og som venter på å få sine saker behandlet. Etter de nye reglene for tidsbegrensning når det gjelder rett til rehabiliteringspenger, er det mange som blir uten rett til ytelser i lange perioder. Trygdeverket bruker svært lang tid på behandling av søknader, vanligvis 8 måneder, etter de opplysninger jeg mottar. Dette fører til at mange blir uten noen som helst inntekt i lange perioder og må henvende seg på sosialkontoret mens de venter på en løsning. Sosialkontoret krever ofte at bolig, bil og/eller andre eiendeler skal selges før økonomisk sosialhjelp tildeles, eiendeler som ikke kan skaffes tilbake når rett til ytelser fra trygdeverket gjeninntrer eller muligheten til tilbakevending til arbeidslivet oppstår. Jeg aksepterer at levestandard må tilpasses den økonomiske virkeligheten den enkelte har mulighet til, men at lang behandlingstid i offentlige etater skal kunne føre til at enkelte må redusere sin livskvalitet er ikke akseptabelt. Det burde derfor kunne gis overgangsordninger slik at trygdeetatens avgjørelse på søknad om ytelser foreligger før rehabiliteringspenger avsluttes.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Tidsbegrensningen på rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser (maks 52 uker) ble innført med virkning fra 1. januar 2004. For å unngå stans i løpende ytelser innen saken var ferdig utredet mht rettigheter til andre ytelser (yrkesrettet attføring, tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon) ble det gitt overgangsregler slik at de som ellers ville fått stanset ytelsen på nyåret kunne beholde ytelsen frem til 31. mars 2004. Det har lenge vært en høyt prioritert oppgave i trygdeetaten å unngå unødvendig stans i ytelser ved overgang fra en stønadsordning til en annen, og man har forutsatt at overgangsperioden skulle være tilstrekkelig til å utrede alternative stønadsordninger innen perioden for rehabiliteringspenger utløp.

Forlengelsen av overgangsperioden gjaldt personer som fortsatt er i eller har fått tilbud om et behandlingstiltak som vil medføre friskmelding eller overgang til yrkesrettet attføring.

Trygdeetaten har en veiviserrolle og et helhetsansvar for sykdomsrelaterte ytelser. Dette innebærer at trygdekontoret skal vurdere muligheten for alle relevante ytelser. Når rehabiliteringspengeperioden nærmer seg slutten, må det tas stilling til om vilkårene er oppfylt for andre ytelser. Ved rehabiliteringspengeperiodens utløp vil mottakeren ha mottatt ytelser i tre år eller mer (to år hvis vedkommende ikke hadde rett til sykepenger). Saken bør dermed være tilstrekkelig opplyst til at man kan ta stilling til vilkårene for andre ytelser innen fristens utløp. Dersom trygdekontoret finner at de medisinske vilkårene for yrkesrettet attføring er oppfylt, kan det gis rehabiliteringspenger i en begrenset periode før et attføringstiltak blir satt i verk. Trygdekontoret har fått vedtaksmyndighet i saker som gjelder tidsbegrenset uførestønad, og kan dermed også raskt iverksette en slik ytelse. Behandling av krav om uførepensjon kan ta noe lenger tid, men her er det mulighet for å innvilge foreløpig uførestønad hvis det er sannsynlig at pensjon vil bli innvilget.

Dersom vedkommende ikke fyller vilkårene for andre sykdomsrelaterte ytelser vil man eventuelt måtte henvise til sosialkontoret.

Som nevnt innledningsvis er det en høyt prioritert oppgave i etaten å unngå stans i ytelser i ventetid på andre ytelser. Jeg har derfor tatt opp denne saken med Rikstrygdeverket for å forsikre meg om at retningslinjene følges slik at muligheten til å innvilge foreløpig uførestønad blir vurdert før stønadsperioden for rehabiliteringspenger utløper.