Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:610 (2003-2004)
Innlevert: 21.04.2004
Sendt: 22.04.2004
Besvart: 29.04.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Ved omdanningen av Televerket ble de ansatte som tidligere hadde medlemskap i Statens Pensjonskasse overført til den nyopprettede Telenor Pensjonskasse. I den forbindelse ble det i St.prp. nr. 43 (1993-94) forutsatt at ytelsene skulle være like gode. Etter dette har loven om foretakspensjon trådt i kraft, og med henvisning til denne har styret vedtatt at det ikke foretas reguleringer av pensjonene pr. 1. mai 2003.
Hva vil statsråden gjøre for å rette opp i dette misforholdet og det faktum at en her bryter en klar avtale?

Begrunnelse

Pensjonistene i Telenor føler seg nå grundig lurt. Mens pensjonene tidligere ble regulert opp i takt med grunnbeløpet i folketrygden, kutter Telenor regulering i år. Dette fortoner seg som løftebrudd når utgangspunktet for overføring til ny pensjonskasse var at de ansatte ikke skulle tape på dette.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet har tidligere vurdert om staten er forpliktet til å sikre at ytelsene til tidligere medlemmer av Statens Pensjonskasse etter overgang til Telenor Pensjonskasse, overholdes. Staten forutsatte i St.prp. nr. 43 (1993-94) om omdanning av Televerket til aksjeselskap at ytelsene skulle være like gode dersom de ansatte ble overført til en annen pensjonskasse enn Statens Pensjonskasse. Staten har imidlertid ikke påtatt seg en rolle som garantist for ytelsene fra Telenor Pensjonskasse, og eventuelle krav må derfor rettes direkte mot Telenor Pensjonskasse.

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier i dag 53 pst. av aksjene i det børsnoterte selskapet Telenor ASA. Telenor Pensjonskasse er en selvstendig stiftelse i Telenor-konsernet. Staten har, som representanten antagelig er kjent med, ingen formell adgang til å instruere stiftelsen i forhold til regulering av pensjonene.

Eventuelle krav fra medlemmene i Telenor Pensjonskasse vil etter mitt syn måtte rettes direkte mot pensjonskassen. Dersom det foreligger et brudd på inngått avtale forutsetter jeg at avtalepartene selv, dvs. representanter for arbeidstakerne/pensjonistene og arbeidsgiver, tar initiativ til å komme fram til en omforent løsning. Normale prosedyrer for konfliktløsning bør følges.