Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:622 (2003-2004)
Innlevert: 22.04.2004
Sendt: 23.04.2004
Besvart: 29.04.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I svar på skriftlig spørsmål nr. 589 skriver statsråden at "Regjeringen fører en ambisiøs politikk for en omlegging av energibruk og energiproduksjon. Et element i denne politikken er å benytte energien mer effektivt". Regjeringen har en klar målsetting om økt bruk av fjernvarme. I en del nybygg pålegges utbygger å installere fjernvarme selv om det verken er mest lønnsomt eller gir best energieffektivitet.
Er dette i tråd med Regjeringens energipolitiske målsetting?

Begrunnelse

I byggeprosjektene Rosenborg Park og Bloksberg studentboliger i Trondheim ønsker byggherrene å ikke bruke fjernvarme som oppvarmingskilde. Fra utbyggers side forelå konkrete tall og eksempler som viste at det grunnet leilighetenes utforming, materialvalg og ikke minst svært små størrelser, ville være en energiøkonomisk gevinst ved å bruke elektrisk oppvarming når dette var nødvendig. Byggherrene mener at problemet med fjernvarme er at det ikke lenger er miljøvennlig når det blir snakk om småboliger.
I et oppslag i Adresseavisen på nett (23. januar 2004) sier Gunnar Leikvam hos Heimdal Utbyggingsselskap følgende:

"På få kvadrat blir det for varmt med fjernvarme. Dessuten reagerer anlegget altfor sent, og slik tar det tid å skru ned varmen. På grunn av dette har Enova funnet at energiforbruket faktisk går opp opptil ti prosent ved bruk av fjernvarme."

Videre:

"Fjernvarme er per i dag miljøvennlig fordi noen politikere har definert det som det, men det stemmer ikke. Vi har utredet dette i snart fire år, og de nye boligene i Rosenborg Park ville hatt 40 prosent reduksjon i energiforbruket, nettopp ved å ikke bruke fjernvarme til romoppvarming. Derimot hadde vi sett for oss at vannet kunne blitt varmet opp ved fjernvarme."

I Aura Avis på nett (22. januar 2004) kan man lese følgende:

"Sunndal rådhus skal tilrettelegges for fjernvarme. Det vil i verste fall ha betalt seg først om 55 år. Men i dette tilfellet anså politikerne prinsippet viktigere enn lønnsomheten."

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Regjeringens målsettinger for en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon ligger fast og det føres en aktiv politikk for å nå målene.

Bakgrunnen for å satse på utbygging av vannbåren varme og økt varmeproduksjon basert på miljøvennlige energikilder skyldes den høye andel elektrisk oppvarming i den norske energiforsyningen. Selv om Regjeringen nå satser betydelige ressurser på utvikling av gasskraft med CO2-håndtering, vil elektrisitet kunne bli et knappere og mer verdifullt gode i framtiden. Samtidig som elektrisitet er nødvendig for belysning og drift av teknisk utstyr, er det fullt mulig å produsere varme effektivt ved hjelp av andre energikilder som ikke egner seg for elektrisitetsproduksjon. I en rekke saker de siste årene og senest i forbindelse med St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. er det vist til at mangelen på infrastruktur for varmedistribusjon er et betydelig hinder for å kunne ta i bruk og veksle mellom ulike miljøvennlige energikilder som bioenergi, avfall, spillvarme og varmepumper i energiforsyningen. Utbygging av fjernvarme må derfor sees i sammenheng med at det bidrar til effektiv bruk av miljøvennlige energikilder som ellers ikke vil bli utnyttet. Fjernvarme er ett av flere elementer i energiomleggingen som bidrar til mer effektiv energibruk.

Muligheten for å pålegge tilknytningsplikt for bygg som reises innenfor konsesjonsområdet for et fjernvarmeanlegg har sin bakgrunn i behovet for å skape forutsigbare rammebetingelser for de som skal investere i fjernvarme. Hjemmel til å fastsette tilknytningsplikt er tillagt kommunen ved vedtekt, jf. plan- og bygningsloven § 66a. Kommunen har kjennskap til lokale forhold og har ansvaret for arealplanlegging og bør dermed ha de beste forutsetningene for å vurdere i hvilke tilfeller det bør pålegges tilknytningsplikt.