Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:627 (2003-2004)
Innlevert: 26.04.2004
Sendt: 26.04.2004
Besvart: 04.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det har i dag blitt opplyst i riksmediene at politiet i Stavanger skal ha hatt kunnskap om hvor og når ranet mot Nokas skulle skje. Registrerer at POD har nedsatt en gruppe som skal se på disse forholdene.
Kan justisministeren bekrefte at så er tilfelle, dvs. at faren for ranet var kjent, og i så fall hvorfor ranet og dets omfang ikke ble forhindret?

Begrunnelse

I etterkant av det brutale ranet i Stavanger for kort tid tilbake sitter mange igjen med spørsmål om hvordan dette kunne skje. Ikke minst med tanke på at en meget aktiv og lojal politimann ble drept.
Det skjer heldigvis ikke ofte at ran av dette omfang utføres i Norge, da med tanke på det beløp som er antydet samt det faktum at en politimann i tjeneste ble drept under ranet.
Når det så fremkommer påstander om at opplysninger om gjennomføringen av ranet skulle være politiet i hende før ranet ble gjennomført, ja da er det på tide å foreta en gjennomgang av hele episoden. Ser at POD har startet nettopp det arbeidet, noe jeg anser er en selvfølgelighet. Dersom det i etterkant blir bekreftet og det viser seg at ikke alt ble gjort for å forhindre ranet vil det være svært alvorlig, fra ansvarlige tjenestemenn opp til justisministeren som ansvarlig politisk leder.
Jeg ser derfor frem til justisministerens svar.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ranet av Norsk kontantservice (Nokas) før påske der en polititjenestemann ble drept representerer en meget alvorlig kriminell handling, og det er i ettertid, blant annet gjennom mediene, reist spørsmål om ulike sider ved politiets håndtering. En av problemstillingene er knyttet til mulig informasjon om forestående ran og hvordan politiet eventuelt forholdt seg til dette.

Ranssaken og drapet på polititjenestemannen etterforskes med store ressurser.

Politidirektoratet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå håndteringen av saken. Denne arbeidsgruppen er bredt sammensatt.

Når det ble fremsatt påstander i mediene om at det forelå informasjon i forkant som kunne gitt grunnlag for å forhindre ranet, ba politimesteren i Stavanger Det særskilte etterforskingsorgan for politisaker (SEFO) om å se på politiets håndtering. Ingen av disse gjennomgangene av hendelsesforløpet er ennå avsluttet.

Hvilke operative opplysninger Stavanger politidistrikt hadde i forkant om et mulig ran i Stavanger vil være sentrale temaer for de gjennomgangene som er igangsatt, og at det ikke trekkes forhastede slutninger før man har et tilstrekkelig og sikkert faktagrunnlag.

Som justisminister finner jeg det ikke riktig på nåværende tidspunkt verken å gi tilkjenne oppfatninger av hendelsesforløpet eller på annen måte foregripe konklusjonene i de gjennomgangene som skal foretas.