Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:624 (2003-2004)
Innlevert: 23.04.2004
Sendt: 23.04.2004
Besvart: 04.05.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at krisen ved Urtehagen skole i Oslo blir løst?

Begrunnelse

Jeg ser med stor bekymring og uro på de opplysningene som har fremkommet om forholdene ved Urtehagen skole i Oslo, Norges eneste muslimske grunnskole. Siden før påske har 100 av 113 elever blitt holdt tilbake fra skolen av sine foreldre. Dette betyr i realiteten at skolen for øyeblikket er stengt. Bakgrunnen for foreldreaksjonen er en konflikt mellom skolens ledelse og foreldrene, der foreldrene til barna mener at skolens ledelse er udemokratisk, og opptrer lovstridig.
I tillegg er det en fullstendig fastlåst konflikt mellom skolens ledelse og lærerne ved skolen. Alle lærerne ved skolen er for tiden sykemeldte. Bakgrunnen for frustrasjonen blant lærerne er knyttet til uenighet med skolens ledelse i forhold til drift og ledelse med basis i manglende planer, visjoner, rutiner, oppfølging av personalet og hjem- og skolesamarbeidet.
Urtehagen skole har heller ikke levert inn regnskap til fylkesmannen siden skolen ble startet høsten 2001. Fylkesmannen vil nå etterlyse regnskapene.
Urtehagen skole var meget omdiskutert da den ble etablert, og mottar som andre godkjente private friskoler støtte fra det offentlige. For kort tid siden varslet statsråden at hun ville skjerpe kontrollen med friskolene.
Aktivt tilsyn er viktig for å sikre elevene god kvalitet på undervisning og læringsmiljø, og det er elevene som står igjen som taperne om ikke statsråden følger opp fagre ord med konkrete handlinger. For hver dag som går uten at det blir tatt affære i denne krisen ved Urtehagen skole, mister elevene dyrebar undervisningstid.
De kristne friskolene har vært gjenstand for massivt fokus, og da er det rett og rimelig at statsråden kan inkludere Norges eneste muslimske grunnskole i et slikt søkelys, slik at denne skolen også blir gjenstand for aktivt tilsyn og kontroll. Da dette er den eneste skole i sitt slag er det etter mitt syn også rimelig at departementet direkte behandler saken uten å skyve fylkesmannens utdanningsavdeling foran seg. Jeg viser også til at departementet tidligere (høsten 2002) har fremvist betydelig direkte inngrep rettet mot en annen skole i Oslo, Minerva videregående skole, i forbindelse med at godkjenning av denne private skolen ble trukket tilbake.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Det er fylkesmannsembetene som fører tilsyn med at skoleeier følger opp friskoleloven, herunder barn og unges plikt og rett til opplæring. Departementet er gitt tilsynsmyndighet etter friskoleloven § 7-2. I rundskriv F-22-03 er tilsynet delegert til fylkesmannsembetene.

Urtehagen skole startet opp i 2001 med tre klasser. Skolen er godkjent for klassetrinnene 1-10 og for inntil 350 elever første driftsår og med inntil 500 elever når skolen er fullt utbygd. Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjorde tilsynsbesøk 21. mai 2002. Ved fylkesmannen i Oslo og Akershus oppfølgningstilsyn med skolen 9. april 2003 ble det i rapport datert 23. april 2003 fra tilsynsbesøket presisert at skolen måtte ha større lokaler dersom den skulle ha flere elever. Det ble også presisert at skolen måtte arbeide videre for å bemanne lærerstillingene med lærere som har godkjent relevant utdanning, videreutvikle ledelsen og utarbeide planer for tilrettelegging av undervisning for barn med særskilte behov. Det har for øvrig vært hyppig kontakt mellom skolen og fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk i april inn to klageskriv, datert 14. april 2004 og 19. april 2004, om den situasjon som nå har oppstått ved Urtehagen skole. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har derfor i brev bedt skolens styre redegjøre for de forholdene som er tatt opp i klageskrivene. Frist for svar er satt til 4. mai 2004.

Oslo kommune er av fylkesmannen muntlig orientert om situasjonen. Oslo kommune er blitt informert om hvilke elever som holdes hjemme fra skolen, og vil opplyse foreldrene om hvordan plikten til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kan ivaretas. Kommunen vil også tilby elevene plass i den offentlige skolen. Skolens meldeplikt till kommunen følger av friskoleloven § 5-2 som sier at skolens styre skal: "[...] melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar som over lengre tid ikkje møter fram til undervisning utan lovleg grun."

Etter møte 28. og 29. april 2004 mellom departementet og fylkesmannen er det klart at fylkesmannen vil følge opp saken i tråd med gjeldende regelverket så snart skolens redegjørelse foreligger. Fylkesmannen vil dessuten utarbeide en rapport om saken til departementet. Saken er således under kontinuerlig behandling. Departementet vil ikke trekke noen konklusjon i saken før fylkesmannens rapport foreligger.