Skriftlig spørsmål fra André Kvakkestad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:625 (2003-2004)
Innlevert: 23.04.2004
Sendt: 26.04.2004
Besvart: 30.04.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

André Kvakkestad (FrP)

Spørsmål

André Kvakkestad (FrP): I den senere tid har det vært uro rundt nedlegging av trafikkstasjoner. Ikke minst har bekymringen vært stor vedrørende trafikkstasjoner som ligger hensiktsmessig til, og som har et stort befolkningsgrunnlag for sine tjenester. Det fremkommer heller ikke at det har vært foretatt noen helhetlig vurdering basert på klare kriterier.
Vil statsråden avvente med å foreta konkrete nedleggelser av trafikkstasjonene frem til en helhetlig gjennomgang av hele trafikkstasjonstrukturen har bli foretatt?

Begrunnelse

Det har i den senere tid vært stor uro i befolkningen som vil bli berørt av de bebudede nedleggelser av trafikkstasjoner på Østlandet. Dette har sin bakgrunn i at en forventer at dette med overveiende sannsynlighet vil komme til å forringe den service som eksisterer i dag. Det vil for mange være et problem å kunne oppsøke trafikkstasjoner som ligger svært langt fra ens bosted. Spesielt problematisk blir dette når en ikke med rimelighet vil kunne nå "sitt nye" trafikkontor med annet enn personbil.
Selv om en skulle forutsette at førerprøver ble foretatt ved at de ansatte oppsøkte trafikkskolene, vil det være flere tilbud som faller utenfor denne oppsøkende virksomheten. Eksempler på forhold som vil bli gjort mer kompliserte er innlevering av skilter, fornyelse av førerkort og generell informasjon til allmennheten.
Et annet viktig forhold er at lokalkunnskap er viktig når det skal foretas kontroller av forskjellig art. Ikke minst er det viktig å være klar over alternative veistrekninger og bruken av disse for å unngå kontroller. Trafikkstasjonens nære forhold til lokalmiljøet gir en meget positive synergieffekter både i forhold til kunnskap hos veimyndighetene, men også i forhold til befolkningens kunnskap og oppmerksomhet rundt trafikksikkerhet.
Når det gjelder de konkrete nedleggelsesforslagene, fremstår det for mange som underlig at en ønsker å foreta nedleggelser av trafikkstasjoner som både har et stort befolkningsgrunnlag og som også ligger hensiktsmessig til i forhold til trafikkstasjonenes øvrige gjøremål så som kontroller.
Som eksempler kan nevnes:
Trafikkstasjonen i Drøbak har et befolkningsgrunnlag på over 100 000 personer samt at stasjonen er plassert i aksen mellom E6 og E18 fra Sverige til Oslo samt Oslofjordforbindelsen. Når en også vet at denne stasjonen brukes som utviklingsmal for øvrige trafikkstasjoner i Norge, kan en stille spørsmål om hvilke kriterier som er lagt til grunn for nedleggelsesforslaget.
Når det gjelder trafikkstasjonen på Billingstad, er det her et befolkningsgrunnlag på ca. 150 000 personer. Denne trafikkstasjonen ligger også hensiktsmessig til i forhold til de oppgaver en trafikkstasjon har. Også her kan en spørre seg om hvilke kritterier som er lagt til grunn.
Uavhengig av behovet for å rasjonalisere innenfor trafikketaten er det avgjørende at en stiller opp klare kvalitative og kvantitative kriterier for de strukturelle endringer som en ønsker å foreta. Avgjørende både for befolkningen og de ansatte er at en har en forståelse for den helhetlige vurdering og konklusjon som har blitt foretatt. Ikke minst er dette et behov når en forespeiles et åpenbart mindre tilgjengelig tilbud. På denne bakgrunn ville det være hensiktsmessig for alle parter om en ikke forhastet seg i denne prosessen, men foretok en helhetlig vurdering basert på klare kriterier før en foretar dramatiske endringer i servicetilbudet og tilgjengeligheten. Det vil være å håpe at statsråden gjøre det klart at det ikke ville bli foretatt noen konkrete nedleggelser før en helhetlig gjennomgang av trafikkstasjonsstrukturen i Norge foreligger.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesen arbeider nå videre med effektivisering av etaten i tråd med fullmakter gitt fra Storting og departement. Dette innebærer bl.a. at etaten har fullmakt til å bestemme lokalisering av trafikkstasjoner og virksomheten på den enkelte stasjon. En av forutsetningene for omorganiseringen av Statens vegvesen pr. 1. januar 2003 var at Statens vegvesen skal være en etat med stor grad av desentralisering. Lokalisering av trafikkstasjoner er viktig i forhold til å yte tjenester til enkeltkunder og kommuner. Antall trafikkstasjoner vil være en avveining i forhold til bl.a. kommunikasjonsforhold, service og kostnader. Jeg legger til grunn at Statens vegvesen skal ta de aktuelle og nødvendige hensyn i denne prosessen og at samfunnsøkonomiske kostnader skal inngå i grunnlaget for de avgjørelser som blir tatt. Jeg viser i denne forbindelse også til mitt svar til stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter på skriftlig spørsmål nr. 257 (2003-2004) datert 14. januar 2004.

I tråd med dette har regionvegkontorene gjennomført, eller er i gang med å gjennomføre, analyser av tjenester, oppgaver og fremtidig organisering, spesielt innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Ut fra regionenes arbeid så langt, har Vegdirektoratet sett et behov for å samle etaten om et felles strategisk grep for å få en ensartet håndtering av beslutningsprosessen videre. Som et ledd i dette arbeidet har Vegdirektoratet bl.a. satt i gang en prosess for å finne frem til hvilke kriterier som skal ligge til grunn for vurderingen av det tjenestetilbud Statens vegvesen i fremtiden skal yte innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, samt i hvilken form disse tjenestene skal ytes. Statens vegvesens regioner og hovedorganisasjonene deltar i den nevnte prosess, og arbeidet med oppstilling av kriteriene vil danne grunnlaget for regionenes videre arbeid med sine analyser og beslutninger om fremtidig tjenestetilbud og organisering av trafikant- og kjøretøyområdet.

Når det gjelder prinsipper for kriterier for endringer i trafikkstasjonsstruktur og tjenestetilbud, arbeider Vegdirektoratet ut fra at et av hovedprinsippene skal være at Statens vegvesen er til stede på offentlige servicekontorer der hvor slike finnes. Grad av tilstedeværelse (fra på det ene ytterpunkt å være tilstede med egne ansatte til det andre ytterpunkt å kun være til stede med informasjonsmateriell eller PC for benyttelse av Statens vegvesens internettjenester), vil avhenge av etterspørselen av tjenester. Der hvor det ikke finnes slike servicekontorer, skal det vurderes opprettelse av et "kundesenter" i regi av Statens vegvesen. På et slikt senter skal publikum få utført alle typer av tjenester som ikke krever kontrollhall. Både når det gjelder tilbud på offentlige servicekontorer og "kundesentre", forutsettes at også tjenester utenfor trafikant- og kjøretøyområdet skal være tilgjengelige.

Planen for den videre prosessen er at Statens vegvesens etatsledelse skal behandle de tidligere nevnte kriterier. Regionene skal så utarbeide forslag til endring i trafikkstasjonsstruktur og tjenestetilbud basert på kriteriene, og deretter sende forslaget på høring til lokale myndigheter. Jeg forutsetter at de tillitsvalgte og organisasjonene blir tatt med i prosessen. Regionene fatter deretter beslutning. Vegdirektoratet orienteres om beslutningene, og vurderer hvordan regionenes forslag vil gi utslag på nasjonal basis. Vegdirektoratet vil kunne gjøre om en regions beslutning. Statens vegvesen legger opp til at strukturen for trafikkstasjonene vil være på plass innen utgangen av 2004. Eventuelle nedleggelser av trafikkstasjoner vil ikke skje før etter dette.