Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:104 (1997-98)
Innlevert: 03.03.1998
Sendt: 04.03.1998
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 10.03.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Stortinget har via Statsbudsjettet bevilget 2 mill. kroner til oppryddingstiltak etter gruvedriften i Sulitjelma. Fauske kommune har imidlertid foretatt et kostnadsoverslag som viser at det trengs 12 mill. kroner for å kunne foreta en forsvarlig opprydding.
Vil miljøvernministeren sørge for at det blir bevilget nok penger til oppryddingstiltak etter gruvedriften i Sulitjelma slik at dette blir gjennomført på en forsvarlig måte?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Siden gruvedriften i Sulitjelma ble avsluttet i 1991 har statsaksjeselskapet Sulitjelma Bergverk AS utført lovpålagte oppgaver knyttet til stengning og sikring av gruveåpninger, forskjellige miljøtiltak samt støping av propper og demninger med sikte på vannfylling i gruvegangene. I denne 7-års perioden har staten bevilget ca. 50 mill. kroner til selskapet slik at det har kunnet gjennomføre disse arbeidene. Bergvesenet har konkludert med at sluttarbeidene i selskapets regi nå er tilfredsstillende utført.

Etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet vil Bergvesenet stå for fremtidige miljøovervåknings- og stengningsarbeider.

På eget initiativ utarbeidet Fauske kommune i 1996 en plan kalt «prosjekt opprydding etter 100-års gruvedrift i Sulitjelma.» Planen innbefatter blant annet rivnings- og oppryddingsarbeider, beplantning samt tilsåing og massetilførselsarbeider. I henhold til planen er gjennomføringen av alle de forskjellige tiltakene kostnadsberegnet til 12 mill. kroner. Hverken staten eller Sulitjelma Bergverk AS er forpliktet til å betale for alle slike tiltak som er tatt med i Fauske kommunes oppryddingsplan. Skulle Fauske kommune ønske å utføre noen av disse tiltakene, må de som andre kommuner selv bære de kostnader som måtte påløpe.

Selv om Sulitjelma Bergverk AS, som nå er oppløst, ikke har ytterligere forpliktelser i Sulitjelma vedtok Stortinget, etter forslag fra Nærings- og handelsdepartementet, 2 mill. kroner som en statlig engangsbevilgning til Fauske kommunes tiltaksplan for ytterligere opprydding i Sulitjelma, jf. Stortingets vedtak av 20. juni 1997 og St. prp. nr. 63 og Innst. S. nr. 295 for 1996-97.

Departementet anser det ikke aktuelt å foreslå ytterligere bevilgninger til dette formålet.