Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:629 (2003-2004)
Innlevert: 26.04.2004
Sendt: 27.04.2004
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 03.05.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Den største andelen av personer som blir utvalgt av Regjeringen til statlige råd, utvalg og styrer er bosatt i Oslo-området. For å skape bredere representasjon, er det nødvendig å både øke andelen kvinner og personer fra andre regioner i Norge.
Er statsministeren enig i at representasjonen i større grad bør gjenspeile bosetningsmønsteret, og i så fall vil statsministeren iverksette tiltak for at de ulike regionene og landsdelene i større grad blir representert i statlige råd, utvalg og styrer?

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Spørsmålet er overført fra statsministeren.

Jeg viser til mitt brev av 16. april 2004 som svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Tore Nordtun om sammensetningen og den geografiske fordelingen av statlige styrer, råd og utvalg.

Styrer, råd og utvalg er viktige elementer i statsforvaltningen. De bidrar til å supplere og styrke kompetansen i forvaltningen, avlaste forvaltningen for oppgaver og skape bedre rollefordeling, samt å få fram og avveie ulike gruppers syn og interesser. Sammensetningen skal gjenspeile behovet for faglig kompetanse, ekspertise og for representativitet der det er relevant. Omfanget og sammensetningen av styrer, råd og utvalg må ses i sammenheng med behovet for en effektiv og smidig statlig forvaltning. Det har gjennom mange år vært arbeidet med å redusere antallet kollegiale organer og å gi dem en sammensetning og størrelse i samsvar med de behovene de skal dekke.

Som det framgår av St.meld. nr. 15 (2002-2003) Statlege styre, råd og utval, er målene for inneværende fireårsperiode mht. sammensetning å øke kvinneandelen i statlige styrer, råd og utvalg, bedre den geografiske spredingen, styrke rekruttering fra yngre aldersgrupper og sikre rekruttering fra innvandrere og nasjonale minoriteter. Selv om det er en akseptabel andel kvinner i slike organer (42 pst.), er det bare drøyt ¼ av dem som ledes av kvinner. Det er derfor ønskelig å øke kvinneandelen i ledende posisjoner i styrer, råd og utvalg. Regjeringen har gitt klart uttrykk for at den ønsker flere kvinner i styrene i næringslivet. Tilsvarende krav setter vi til de styrene, rådene og utvalgene departementene selv oppnevner.

I 2002 var 43 pst. av medlemmene i styrer, råd og utvalg bosatt i Oslo og Akershus, som omfatter 22 pst. av landets befolkning. Det indre Østlandet, Sør- og Vestlandet er underrepresentert, mens det for de tre nordligste fylkenes del er samsvar mellom befolkningsmengde og representasjon i styrer, råd og utvalg (19 pst.). De kravene som stilles til medlemmer av styrer, råd og utvalg, vil variere. I en del tilfeller må det stilles krav til en spesifikk faglig kompetanse, mens medlemmene i andre tilfeller først og fremst skal representere en organisasjon, institusjon eller gruppe. Siden mange statlige institusjoner, bl.a. forskningsinstitusjoner og private organisasjoner, er lokalisert til Oslo-regionen, er det naturlig at mange medlemmer av styrer, råd og utvalg også er bosatt i det sentrale østlandsområdet. Regjeringen har likevel satt som mål å bedre den geografiske spredningen i rekrutteringen til statlige styrer, råd og utvalg, og har fulgt opp dette ved utnevnelser.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har gitt Statskonsult AS i oppdrag å lage en veileder for oppnevning og bruk av styrer, råd og utvalg hvor målene i stortingsmeldingen vil bli presisert. Veilederen vil være rettet mot departementene. Hensikten er blant annet å påvirke sammensetningen av styrer, råd og utvalg i ønsket retning.