Skriftlig spørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:631 (2003-2004)
Innlevert: 27.04.2004
Sendt: 28.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): Vil de kommunale alders- og sykehjem etter dagens bestemmelser måtte dekke kostnadene for all medisin og medisinsk utstyr for pasienter eller beboere med fast plass på institusjonen, og ser statsråden i så tilfelle noen mulighet til refusjon når det gjelder særlig kostbare medisiner eller medisinsk utstyr av livsnødvendig karakter?

Begrunnelse

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at det vil være det enkelte sykehjem eller annen type institusjon innen eldreomsorgen som vil måtte dekke alle kostnader for medisiner og medisinsk utstyr som deres beboere er i behov av. Dette vil også, slik jeg har forstått det, også gjelde livsviktige medisiner, eller utstyr som er livsviktig. Disse kostnadene varierer naturlig nok fra beboer til beboer og vil vel i de fleste tilfeller oppleves som en logisk del av institusjonenes ansvar. I visse tilfelle kan imidlertid kostnadene bli svært høye og hvor en enkelt pasient kan gi utgifter som langt overstiger en "normalutgift". Et eksempel som er presentert for meg er en strupeoperert pasient hvor filter i strupeåpningen påfører institusjonen en årlig utgift på ca. 70 000 kr. Dette vil for enkelte institusjoner være utgifter som kan være vanskelige å dekke, og vil måtte gå ut over den øvrige virksomheten i en periode. I dette konkrete tilfelle som jeg er orientert om er de totale utgiftene til medisin satt til 170 000 kr ut fra de erfaringer de har. En ny pasient legger da beslag på over 40 pst. av dette budsjettet. Siden det her en tale om livsnødvendig utstyr har ikke institusjonen muligheter til å vurdere andre løsninger eller å utsette kostnaden. Jeg ser at institusjonene bør ha ansvaret for dette, men spør om det bør etableres ordninger med et "tak" hvoretter en refusjon kan være aktuelt.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Det er kommunen og ikke det enkelte alders- og sykehjem som er ansvarlig for å yte og finansiere forsvarlige tjenester. Det er opp til den enkelte kommune å sørge for at legemiddeldekningen er faglig forsvarlige for alle beboerne selv om enkeltpasienter har behov for kostnadskrevende medisiner og annet medisinsk utstyr.

Parallelt med den tekniske utviklingen opplever kommunene å motta pasienter med behov for stadig mer kostnadskrevende behandling. Regjeringen er bevisst denne utviklingen og har derfor sendt ut et høringsnotat om brukerbetaling og finansiering av pleie- og omsorgsektoren. Notatet belyser hvilke utfordringene vi står overfor innefor sektoren og stiller opp alternativer bl.a. til dagens finansieringsansvar for medisiner i alders- og sykehjem. Høringsfristen er satt til 21. juni 2004, og jeg vil på egnet måte komme tilbake med forslag til oppfølging.