Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:638 (2003-2004)
Innlevert: 30.04.2004
Sendt: 30.04.2004
Besvart: 07.05.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Hva er status for samlokaliseringsprosjektet ved Høgskolen i Vestfold?

Begrunnelse

Høgskolen i Vestfold og tidligere Det regionale høgskolestyret for Vestfold, har gjentatte ganger fremmet forslag om nybygg i Borre med sikte på en full samlokalisering. Samlokaliseringsprosjektet innebærer en flytting av lærerutdanningen fra Eik og samlokalisering med resten av Høgskolen i Borre. Budsjettinnstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen høsten 2003 gav håp om at en samlokalisering av Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen ikke var langt unna. Her bad komiteen Utdannings- og forskningsdepartementet komme tilbake med en vurdering av tidspunkt for oppstart for nybygg på Bakkenteigen så snart man er trygg på hva kostnadsrammen vil bli.
På Regjeringens egen liste over prioriterte prosjekter på universitets- og høgskolesektoren som ikke er gitt starttillatelse var HVEs nye byggetrinn det eneste som var ferdig forprosjektert.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Siste ledd i samlokaliseringsprosjektet for Høgskolen i Vestfold er nybygg for avdeling for lærerutdanning på Bakkenteigen.

Statsbygg har ferdigstilt arbeidet med forprosjektet. Bygget vil bli på 15 850 kvm. I tråd med Finansdepartementets retningslinjer for store statlige investeringsprosjekter er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av forprosjektet. Finansdepartementet har fått forslag til kostnadsramme oversendt fra Statsbygg og Utdannings- og forskningsdepartementet. Når dette materialet er ferdigbehandlet, vil neste fase i prosjektet være at Regjeringen fremmer forslag til kostnadsramme og forslag om startbevilgning for Stortinget.