Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:105 (1997-98)
Innlevert: 03.03.1998
Sendt: 04.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av finansminister Gudmund Restad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Jeg viser til Stortingets behandling av spørsmålet om å åpne for innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger, blant annet ved behandlingen av Velferdsmeldingen og Revidert Nasjonalbudsjett 1997.
Vil Regjeringen ta standpunkt til dette spørsmålet i Revidert Nasjonalbudsjett for 1998?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Som påpekt av Foss har spørsmålet om innskuddsbaserte pensjonsordninger i arbeidsforhold vært tatt opp i Stortinget ved behandlingen av Velferdsmeldingen og Revidert Nasjonalbudsjett 1997. I Revidert Nasjonalbudsjett 1997 foreslo Regjeringen Jagland å nedsette et offentlig utvalg for :

“å belyse de spørsmål som er nødvendig for å kunne ta stilling til om det bør åpnes for skattefavorisering av innskuddsbaserte tjenestepensjoner.”

Finanskomiteens medlemmer fra Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmet følgende forslag:

“Stortinget ber Regjeringen foreta en utredning, hvor særlig spørsmålet om hvordan ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger kan bli påvirket av eventuelle nye innskuddsbaserte ordninger, blir vurdert.”

Komiteens medlemmer fra Høyre og representanten Stephen Bråthen fremmet følgende forslag:

“Stortinget ber Regjeringen snarest oppnevne et lovutvalg for å utrede og fremlegge forslag som gir adgang til innskuddsbasert tjenestepensjon.”

Det var således ulike meninger i Stortinget om innretning og omfang av det videre utredningsarbeid om innskuddsbasert tjenestepensjon, og det ble ikke flertall for noen av de forslag det ble votert over. Det foreligger imidlertid bred enighet om at ulike problemstillinger bør belyses nærmere.

Departementet arbeider videre med dette spørsmålet, og jeg vil legge saken fram for Stortinget i Nasjonalbudsjettet 1999.