Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:635 (2003-2004)
Innlevert: 28.04.2004
Sendt: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er gjennomført flere "reformer" innenfor primærnæringene som har til direkte formål eller som konsekvens færre tilsatte innenfor disse næringene, spesielt er fiskerne i kystflåten rammet. Antall tilsatte i primærnæringene er avgjørende for befolkningsutviklingen i kystkommunene, spesielt i Nord-Norge.
Vil statsråden ta initiativ for en helhetlig utredning av de effekter som omstillingene i primærnæringene har hatt og vil få for bosettingen langs kysten, og hva som kan gjøres for å sikre fremtidig bosetting langs kysten?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Denne regjering har introdusert endringer i rammebetingelsene som påvirker utviklingen i primærnæringene. Innenfor fiskeri- og havbrukssektoren har slike tiltak hatt til formål å øke verdiskapingen i hele næringen og å skape grobunn for bedret lønnsomhet i de enkelte bedrifter. Tiltakene spenner over et stort register. Fra de overordnede finans- og pengepolitiske tiltak, som har gitt vesentlig lavere rente og en svakere, mer konkurransedyktig kronekurs, til mer teknisk pregede forskriftsendringer for avvikling av fisket (som enhetskvoter og drifts- og strukturordninger for kystflåten), levering av fangstene, konkursforskriften og flytteforskriften i havbruk m.m.

Som representanten Bastesen er kjent med har Stortinget så sent som i februar i år behandlet et forslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om helhetlig kystpolitikk og kystsamfunnenes utfordringer.

I debatten ble det den gang vist til en rekke fremlagte og kommende meldinger og proposisjoner med klar relevans for utvikling på kysten. Disse dekker viktige samfunnsområder så som skipsfart, samferdsel, olje- og gassektoren og også regionalpolitikken. Stortingsflertallet så følgelig ikke behov for at det nå ble utarbeidet en altomfattende kystmelding. Derimot var det stor enighet om det formålstjenlige ved en melding som fokuserer på rammevilkårene for økt verdiskaping og lønnsomhet i fiskeriene og marin sektor for øvrig.

Stortinget vedtok følgelig å be Regjeringen legge frem en stortingsmelding om rammevilkårene for fiskeriene og de marine næringenes betydning og utviklingspotensial når det gjelder økt verdiskaping og bosetting langs kysten.

Dette vedtak har Regjeringen fulgt opp og Fiskeridepartementet har innledet arbeidet med en melding som jeg vil presentere i vårsesjonen neste år. I denne meldingen vil det, som Stortinget har bedt om, bli lagt vekt på betydningen av å utvikle best mulige rammevilkår som grunnlag for økt verdiskaping, vekst og lønnsomhet. Gjennom en slik utvikling vil fiskeri- og havbruksnæring best være i stand til fortsatt å ha en distriktspolitisk rolle.