Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:636 (2003-2004)
Innlevert: 29.04.2004
Sendt: 29.04.2004
Besvart: 06.05.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Vågan kommunestyre skal i juni 2004 gjøre endelig vedtak om å bygge et regionalt kulturhus for Lofoten i Svolvær. Arbeidet med finansieringen er i gang. Nordland fylkeskommune gav prosjektet regional status i 1997. Etter at innstillingen til St.meld. nr. 48 (2002-2003) ble vedtatt og premissene lagt i debatten, synes det klart at Vågan kommune i 2005 kan søke Kultur- og kirkedepartementet om finansiering inntil 60 pst. av kostnaden gjennom den nye ordningen for spillemidler til regionale møteplasser og arenaer for kultur.
Deler statsråden denne oppfatningen?

Begrunnelse

Vågan kommune har i over 10 år arbeidet for realisering av en ny hovedarena for kultur i Lofoten. Ulike løsninger, innhold, tomtealternativer og samarbeid for realisering har vært vurdert. Det er nå utviklet et kulturfaglig spennende prosjekt ved Svolvær torg og hurtigrutekai. Kulturhuset vil med dette være en revitalisering av byens tradisjonsrike torg og havnemiljø.
Statstilskuddene over kap. 320 post 60 er strøket i statsbudsjettet og tildeling skjer av spillemidler basert på lovvedtak av 22. mai 2002.
Etter stortingsvedtaket 1. april 2004 gis tilskuddene med inntil 1/3 av kostnadsoverslaget til bygg som kommer under den desentraliserte ordningen til fylkeskommunen (FK) og inntil 60 pst. for regionale bygg. Dette åpner for at tilskuddene kan justeres i forhold til nye behov og ikke minst kostnadsstigning for slike bygg på nær 100 pst. i perioden.
Kommunen har også registrert at økningen i tilskuddene av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene har ført til en mangedobling av tilskuddene til bl.a. flerbrukshaller i samme periode.
I en tale til bl.a. fylkeskultursjefene og KS i Oslo 20. april i år sier statsråden: "Når det gjelder den nye ordningen for tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, vil de tilgjengelige midlene i 2004 bli disponert til prosjekt og tiltak som allerede ligger på departementets bord i form av søknader om midler fra posten til nasjonale kulturbygg."
Dette må være å forstå slik at denne mer avgrensede bruken av de 40 mill. kr av spillemidlene til "regionale møteplasser" bare gjelder i 2004. Dette fordi søknadene som nå foreligger behandles etter den "gamle" ordningen for statstilskudd til lokale og regionale kulturbygg. Det er viktig for Vågan kommune å få en avklaring om den nye ordningen for å få en forsvarlig saksbehandling frem mot kommunestyrets prinsippavgjørelse i juni.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Ved behandling av St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 sluttet Stortinget seg til forslaget om en ny desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus og en ny ordning for tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, jf. Innst. S. nr. 155 (2003-2004). Den desentraliserte tilskuddsordningen skal tilføres ca. 40 pst. av den delen av spillemiddeloverskuddet som skal benyttes til kulturbygg mens ordningen for tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur skal tilføres ca. 60 pst.

Vedrørende ny ordning for tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, er det i St.meld. nr. 48 (2002-2003) gitt eksempel på hvilke kategorier kulturbygg ordningen vil kunne omfatte. Blant disse er også kulturhusprosjekt nevnt.

Den nye desentraliserte ordningen for tilskudd til kulturhus vil ikke lenger skille mellom lokale og regionale kulturbygg. I stedet står kulturhus som et samlet begrep for både lokale og regionale tiltak innenfor den nye ordningen. Tilskudd skal fortsatt gis til både lokale og regionale kulturbygg. Slik ordningen er beskrevet i St.meld. nr. 48 (2002-2003) skal fylkeskommunen stilles nokså fritt i bruken av midlene, og det er fylkeskommunen som avgjør prioriteringen mellom ulike søknader og tilskuddsutmålingen til prosjektene innenfor rammen av 1/3 av den samlede finansieringen av det aktuelle tiltaket.

Kultur- og kirkedepartementet har mottatt tegninger av det planlagte kulturhuset i Svolvær datert 16. desember 1996. Departementet har i brev datert 5. august 1998 gitt en generell og foreløpig uttalelse til søknaden, da ikke all dokumentasjon forelå ved uttalelsestidspunktet. Oppdaterte opplysninger om prosjektet vil være nødvendig for å kunne vurdere om prosjektet vil kunne prioriteres innenfor ordning for tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur eller om det mer naturlig bør vurderes i forhold til den desentraliserte ordningen.