Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:646 (2003-2004)
Innlevert: 03.05.2004
Sendt: 03.05.2004
Besvart: 07.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I etterkant av tragedien i Stavanger har det vært reist mange spørsmål ved politiets sikkerhet, blant annet ved valg av kjøretøy og sikkerheten rundt disse. Så vidt undertegnede er kjent med er det i dag kun beredskapstroppen som har armerte/forsterkede kjøretøy.
Er det helt og holdent opp til hvert distrikt å velge type kjøretøy og en eventuell armering siden ansvar for kjøretøy er lagt lokalt?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at PMT er en vesentlig faktor i forbindelse med godkjenning og valg av kjøretøy til politiet. Selv om behovene lokalt er forskjellige har jeg mottatt innspill som tyder på at PMT kan overprøve lokale avgjørelser, I så fall vil jeg sette pris på å få det bekreftet eller avkreftet.
Siden man har delegert ansvaret for investeringer til kjøretøy og annet utstyr må man etter mitt skjønn også delegere valg av merke og type. Hvis ikke blir den lokale styringen kun et politisk alibi. I det forutsetter jeg selvfølgelig at det dreier seg om kjøretøy som ellers er mulige å få godkjent og registrert. Samtidig har jeg fått innspill som påstår at enkelte kjøretøy merker og typer er forbeholdt kun spesialavdelinger innen politiet.
Jeg ber derfor justisministeren oppklare hva som er det faktiske forhold.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politidirektoratet i samarbeid med Politiets data- og materielltjeneste, etablerer rammeavtaler på vegne av hele politietaten med kjøretøyleverandører innenfor reglene for offentlig anskaffelse. Rammeavtalene er forpliktende for politidistriktene og er etablert for å utnytte de stordriftsfordeler og den markedsmakt politiets størrelse gir. Dagens rammeavtaler for kjøretøy omfatter ulike merker og typer, som politidistriktene fritt kan anskaffe i forhold til lokale prioriteringer og behov.

Med utgangspunkt i at norsk politi bør fremstå mest mulig enhetlig, også på utstyrssiden, anbefaler ikke Politidirektoratet at politidistriktene får det fulle og hele ansvar for anskaffelser.

Sikring av politiets kjøretøy er tuftet på internasjonale standarder for skuddbeskyttelse av kjøretøy. De høyeste nivåene innebærer tung helpansring som leveres fra fabrikk. Slike kjøretøy vil være for tunge til ordinær patruljetjeneste, samtidig som de er kostbare å anskaffe.

Politiets data- og materielltjeneste gjennomfører for tiden utprøving av to uniformerte utrykningskjøretøy med skuddbeskyttelse. Begge kjøretøyene er bygd om her i Norge. Hvis evalueringen viser at forsøket er vellykket, kan oppdraget med å bygge om kjøretøyene eventuelt lyses ut på anbud. Skuddbeskyttelse av kjøretøyer vil da kunne tilbys politidistriktene.

Når det gjelder sentrale spesialenheter i politiet, vil de ha annerledes utstyr enn politidistriktene. Dette har sammenheng med at de skal bistå lokale politidistrikter for å kunne løse ekstraordinære og vanskelige situasjoner, som krever spesiell kompetanse og utstyr.

Evalueringsgruppen som Politidirektoratet har nedsatt i etterkant av Stavanger-ranet, har for øvrig som en del av sitt mandat å fremme forslag med hensyn til behov for og valg av skuddbeskyttelse av politiets kjøretøyer.

Politidirektoratet opplyser at de samarbeider med Forsvarets avhendingsprosjekt med sikte på å overta et antall pansrede kjøretøy.