Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:640 (2003-2004)
Innlevert: 30.04.2004
Sendt: 30.04.2004
Besvart: 07.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva kan statsråden bidra med for at turistbygda Geiranger til kommende sommer og i fremtida sikres god, oppgradert politiberedskap i sommerhalvåret?

Begrunnelse

Fra mai til september er turistbygda Geiranger for en liten by å regne, med tanke på kraftig økning i innbyggertallet. I tillegg er bygda pålagt å øke terrorberedskapen i forbindelse med de mange turistbåtanløpene som bygda har daglig i sommermånedene. Fram til 2001 var der øremerkede midler til å drifte eget lensmannskontor i Geiranger om sommeren. Til tross for økende turisme har kontoret blitt avviklet, og i de senere år har det vært problemer med politiberedskapen i turistbygda.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politimesteren i Sunnmøre, som er ansvarlig for polititjenesten i Geiranger, har opplyst at det ikke er planlagt døgnkontinuerlig polititjeneste i Geiranger sommeren 2004.

Nødvendig beredskap opprettholdes imidlertid ved at politimannskaper fra Stranda og Nordal rykker ut ved behov. Politidirektoratets og politimesterens vurdering er at dette er en tilfredsstillende ordning i forhold til ordensmessige og trafikale utfordringer.

Når det gjelder den del av spørsmålets begrunnelse som gjelder terrorberedskapen ved havneanløp av de mange turistskipene, kan jeg opplyse at FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt et nytt regelverk for å hindre terroranslag mot internasjonal skipsfart. Regelverket trer i kraft 1. juli 2004. Fiskeridepartementet ved Kystverket forvalter ovennevnte regelverk i Norge, og ivaretar nødvendig koordinering mellom involverte aktører innen havnesikkerhet. Politidirektoratet har i denne forbindelse bedt berørte politidistrikter om å bistå og veilede statlige og kommunale etater samt private havneeiere i deres arbeid med utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger og sikkerhetsplaner.

Havneanlegg kan i enkelte tilfeller bli vurdert som særlige risikoobjekter i terrorsammenheng. I slike situasjoner vil aktuelt politidistrikt, i samarbeid med havneeier og Politiets sikkerhetstjeneste, planlegge og iverksette nødvendige tiltak. Lokale, og eventuelt nasjonale politiberedskapsressurser, vil bli anvendt i en slik situasjon.