Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:641 (2003-2004)
Innlevert: 30.04.2004
Sendt: 03.05.2004
Besvart: 11.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Arbeidet med eit nasjonalt program for førebygging og behandling av osteoporose vart sett i gong i 1998. Etter fleire år er enno ikkje programmet lagt fram.
Kan statsråden klargjera status for dette arbeidet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I samband med at Stortinget behandla budsjettet for 1999, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (1998-99), vart Regjeringa bedt om å "vurdere igangsetting av et flerårig nasjonalt handlingsprogram for å kartlegge årsakene til og foreslå tiltak mot den høye forekomsten av benskjørhet i Norge". Stortinget løyvde 2 mill. kr til tiltaket, og desse midla er seinare vidareført. 1,5 mill. kr vart tildelt Norges forskningsråd sitt forskingsprogram "Helse og samfunn".

For å danne ein basis for ein samla strategi for førebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brot, fekk Senter for medisinsk metodevurdering i 1999 i oppdrag frå Sosial- og helsedepartementet å utarbeide ein kunnskapsstatus på feltet. Med bakgrunn i mellom anna dette kunnskapsgrunnlaget vart Statens helseundersøkingar (SHUS) i 1999 tildelt 0,5 mill. kr for å utarbeide ei rettleiing til helsepersonell. Denne rettleiinga vart tatt i bruk i 2001. I desember same året vart eit forslag til handlingsprogram frå SHUS lagt fram for Sosial- og helsedepartementet. Med bakgrunn i omorganiseringa av den sentrale sosial- og helseforvaltinga vart det vidare arbeidet med handlingsprogrammet overført til Sosial- og helsedirektoratet, som fekk tildelt 0,5 mill. kr til dette arbeidet.

Arbeidet er no på det næraste sluttført, og Sosial- og helsedirektoratet vil leggje fram handlingsprogrammet i nær framtid.

I handlingsprogrammet vil både kort- og langsiktige tiltak bli presentert. Eit hovudmål i programmet er å redusere førekomsten av brot. For å unngå brot er det viktig å bygge ei høg maksimal beinmasse i barne- og ungdomsåra, og seinare i livet tape minst mulig beinmasse. For å legge til rette for dette har handlingsprogrammet fokus på livsstilstiltak for å sikre betre kosthald, fysisk aktivitet og redusert røyking. I tillegg står førebygging av ulykker sentralt. Dei førebyggande tiltaka har fokus på barn og unge, kvinner i 40-60-årsalderen og eldre kvinner og menn.

På behandlingssida vil programmet presentere tiltak som mellom anna vil bli følgt opp i helseføretaka.

Handlingsprogrammet vil ikkje gje svar på kvifor Noreg er blant dei land i verda med flest hoftebrot. Regjeringa vil derfor framleis leggje vekt på forsking på området - både for å medverke internasjonalt, og for at framtidige tiltak på området skal være best mogeleg fundert. Som ei oppfølging av kvinnehelsestrategien i St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge er Norges forskningsråd i år styrka med 2 mill. kr til kvinnehelseforsking med ei hovudvekt på førebygging og behandling av osteoporose.