Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:650 (2003-2004)
Innlevert: 04.05.2004
Sendt: 04.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etter det jeg kjenner til gir Statens lånekasse ikke lån og stipend til norske elever som går på norske videregående skoler i utlandet. Dette gjelder spesielt i Spania der det etter hvert er et betydelig antall nordmenn som har bosatt seg. Dette har medført at det er behov for skoler for bosattes barn, og det er etablert skoler etter at norske myndigheter også godkjente videregående skoler.
Vil statsråden ta initiativ til at norske barn som er elever ved norske videregående skoler i utlandet, får samme rettigheter som elever i Norge?

Begrunnelse

Norsk skole i Alfaz del Pi samt skolene i Rojales/Torrevieja og Costa del Sol/Malaga har etablert skoletilbud innen videregående opplæring for norske elever som sammen med norske foreldre er bosatt i Spania. Etter gjeldende regler ville mange av disse kunne få både stipend og lån fra Statens lånekasse dersom de var elever i videregående skole i Norge.
Jeg har forstått det slik at norske elever som går på skole i Norge og som ønsker å være utvekslingselev ved en utenlandsk skole har mulighet til å få både stipend og lån.
Jeg har også forstått det slik at det innrømmes unntak for norske elever med norske foreldre bosatt i utlandet men at det er knyttet til jobb eller sykdomsforhold, og at barn av norske foreldre som av andre grunner har valgt å bosettes seg i utlandet ikke omfattes av dette unntaket.
Jeg ser ingen grunn til at norske elever av norske foreldre bosatt i utlandet og som er elever på norske skoler som er godkjent av norske myndigheter ikke skulle bli behandlet på samme måte som norske elever bosatt i Norge, og håper derfor at statsråden kan ta initiativ til at regelverket endres til full likebehandling.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Finansieringsordningene gjennom Lånekassen for utdanning i utlandet gjelder først og fremst høyere utdanning, men det finnes unntaksordninger som gjør det mulig å ta hele eller deler av den videregående opplæringen i utlandet. Som det også går fram av begrunnelsen for spørsmålet ditt, er disse unntakene bl.a. tilpasset situasjoner hvor elever følger med sine foreldre som har særlige grunner for å være bosatt i utlandet over kortere eller lengre tid. Unntakene gjelder dersom en av foreldrene er i norsk utenrikstjeneste, i tjeneste for norsk misjon eller for utviklingsland, i tjeneste som norsk representant for en internasjonal organisasjon eller en offentlig institusjon, eller i tjeneste i utlandet for norsk næringsliv. Unntaket gjelder også dersom en av foreldrene eller eleven er bosatt i utlandet på grunn av sykdom. Foreldrene og elevene er i disse tilfellene ikke bundet til å velge en norsk skole, men kan velge den skolen de finner er best så lenge den gir utdanning på nivå med videregående opplæring i Norge. Mitt inntrykk er at disse vilkårene dekker de flestes behov.

Jeg har en positiv innstilling til internasjonalisering av videregående opplæring. Det er i dag to forsøksordninger med finansiering gjennom Lånekassen: utveksling av enkeltelever gjennom utvekslingsorganisasjoner, og utveksling av elevgrupper. I St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring har jeg fremmet forslag om ordninger for støtte gjennom Lånekassen for å ta deler av opplæringen i utlandet. Etter min mening er en slik utvikling med på å øke internasjonaliseringen av videregående opplæring og gir viktige bidrag i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i opplæringen.

Å utvide muligheten for elever for å få støtte gjennom Lånekassen til å følge undervisning på norsk videregående skole i utlandet uten at det eksisterer særlige årsaker for elevens/foreldrenes opphold i utlandet, har ikke vært aktualisert i denne sammenheng. En bredere åpning for finansiering av elever som tar videregående opplæring i utlandet, vil ha budsjettmessige konsekvenser som må vurderes opp mot andre tiltak.