Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:653 (2003-2004)
Innlevert: 04.05.2004
Sendt: 05.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Fremskrittspartiet konstaterer at utrederne Oxford Research i rapport om IT-kunnskaps- og innovasjonssenteret på Fornebu anbefaler en revitalisering ved at det skapes fornyet politisk støtte til senteret, både ved at nye forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges dit, og at det etableres en politisk vilje til å fremme utviklingen av IKT-miljøet i Oslo-regionen.
Kan statsråden bekrefte at den varslede stortingsmeldingen inneholder tiltak for å etablerere den nødvendige støtten til utviklingen av kunnskapssenteret?

Begrunnelse

Basert på vedtaket i Stortinget har Næringsdepartementet fått utredet status for IT-kunnskaps- og innovasjonssenteret på Fornebu. Styret i IT Fornebu AS har også fremlagt en statusrapport om utviklingen av kunnskapssenteret. Begge de foreliggende rapporter understreker nødvendigheten av at det etableres en politisk konsensus om senteret, slik at den videre utvikling skjer i tråd med omforente politiske mål. Næringskomiteen understreket også nødvendigheten av en aktiv oppfølging fra offentlige myndigheter ved vedtaket om etablering av kunnskapssenteret på Fornebu i mars 2000.
Det er varslet Stortinget at det vil fremmes en stortingsmelding om kunnskapssenteret på Fornebu i løpet av vårsesjonen. I møtet mellom statsråden og undertegnede 16. april 2004 gav statsråden uttrykk for at han var opptatt av å skape et bredt samarbeid for å videreutvikle kunnskapssenteret på Fornebu, og at han ville invitere partene til et møte før stortingsmeldingen fremmes. Det fremstår i lys av dette som underlig at departementet i brev av 28. april 2004 takket nei til en invitasjon fra IT Fornebu AS nettopp til drøftelser av hvordan staten og IT Fornebu Technoport som samarbeidspartner etter Hovedavtalen kan legge til rette for et forbedret samarbeid.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Stortingsmeldingens innhold vil bli meddelt Stortinget samlet ved fremleggelse.

Jeg ser av brevet at du undres over at embetsverket ikke så behov for møte med IT Fornebu AS. Det kan dog meddeles at jeg hadde et meget konstruktivt møte med representanter for IT Fornebu mandag 10. mai 2004.