Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:654 (2003-2004)
Innlevert: 04.05.2004
Sendt: 05.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Behovet for å fullføre riksveg 23 fra Dagslett i Røyken til E18 i Lier er påtrengende. Etter gjenåpning av Oslofjordtunnelen dundrer tungtransporten jevnlig på dagens tilførselsvei. Denne er ikke dimensjonert for trafikkøkning. Den går langs skolevei og gjennom tettbebyggelse. Riksveg 23 er av stor betydning for trafikkavviklingen rundt Oslofjorden.
Hva har statsråden tenkt å gjøre for å få fullført riksveg 23?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det har de senere år pågått planlegging på riksveg 23 mellom Dags og Linnes i Buskerud. Konsekvensutredning og reguleringsplan ble godkjent i 1. halvdel av 2003. Prosjektet er kostnadsberegnet til om lag 770 mill. kr for firefelts veg.

Bompengeselskapet for Oslofjordtunnelen har bedt Statens vegvesen vurdere muligheten for å utvide dagens bompengeordning til også å omfatte finansiering/delfinansiering av strekningene Dagslett-Linnes på riksveg 23 og Måna Gislerud på nr. 153 i Akershus. Kostnadene for prosjektet Måna Gislerud er beregnet til om lag 40 mill. kr. Statens vegvesens beregninger gir som resultat at en prioritering av disse to prosjektene i perioden 2006-2015 vil kreve stadige bevilgninger i størrelsesorden 400 mill. kr, selv om innkrevingen i eksisterende bomstasjon blir forlenget til 20 år.

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 prioriterer Samferdselsdepartementet en raskere og mer sammenhengende utbygging av stamvegnettet, særlig av hensyn til trafikksikkerhet og næringslivets behov. I perioden 2006-2015 er satsingen konsentrert til E6, E18, E39 og korridoren Oslo-Bergen. Dette er de viktigste hovedtransportårene gjennom landet, med størst trafikk og flest ulykker.

Samferdselsdepartementet har ikke funnet rom for å prioritere statlige midler til en eventuell delfinansiering av prosjektet nr. 23 Dagslett-Linnes i planperioden 2006-2015. Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 71 fra samferdselskomiteen i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan.