Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:663 (2003-2004)
Innlevert: 07.05.2004
Sendt: 07.05.2004
Besvart: 14.05.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Den nye lønnspliktsperioden på 10 dager, mot tidligere 3, fører til at bedriftene går til oppsigelser fremfor å kunne beholde kompetansen i bedriftene. Dette er dokumentert i spørreundersøkelser utført av Byggenæringens Landsforening (BNL), Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
Hvor mye ekstrakostnader anslår finansministeren dette totalt sett medfører for staten?

Begrunnelse

Fra 1. januar 2004 ble det som følge av statsbudsjettet gjort endringer i lov om lønnsplikt under permittering. Endringene medførte at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering ble utvidet fra 3 til 10 dager. BNL, TELFO og MEF har nå kartlagt hvordan de nye reglene slår ut for bedriftene. Resultatene fra undersøkelsen bekrefter at strammere permitteringsregler gir flere oppsigelser og økte kostnader for bedriftene. Dette vil følgelig øke statens kostnader til arbeidsledighetstrygd, i tillegg til kostnader ved at arbeidsdyktige faller utenfor arbeidslivet. En viktig faktor her er i hvilken grad faglærte i denne bransjen er i stand til å finne nytt arbeid, eventuelt omskolere seg.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Regjeringen har de siste 2 årene foreslått, og i hovedsak fått Stortingets tilslutning til, en rekke endringer i dagpengeregelverket for å bidra til at arbeidsledige kommer raskere i jobb. Forslagene har bygget på erfaring fra Norge og andre land om hvordan utformingen av dagpengesystemet påvirker insentivene til å søke arbeid og sannsynligheten for at ledige kommer over i arbeid. Som en del av budsjettforliket med Arbeiderpartiet ble arbeidsgivers periode med lønnsplikt i permitteringsordningen utvidet fra 3 til 10 dager. Reduksjonen i dagpengeutbetalingene som følge av denne endringen ble i saldert budsjett anslått til om lag 100 mill. kr.

Selv om økningen i arbeidsgivers periode med lønnsplikt i permitteringsperioden innebærer noe høyere kostnader for enkelte arbeidsgivere, er hovedhensikten med utvidelsen å hindre overvelting av lønnskostnader til trygdesystemet samt å understøtte de omstillingene som uansett finner sted.