Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:667 (2003-2004)
Innlevert: 10.05.2004
Sendt: 10.05.2004
Besvart: 18.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det er nå gått mer enn én måned siden det grove ranet i Stavanger. Store ressurser er blitt brukt og brukes fremdeles. Ifølge det siste oppslaget jeg leste, ble det påstått at mer enn 200 politifolk fortsatt arbeider med saken. At ressurstilgangen i denne saken ikke begrenses, er etter mitt skjønn en selvfølge.
Hvor store midler er så langt brukt til etterforskning i denne saken, og vil Rogaland/Stavanger politidistrikt få dekket sine utgifter?

Begrunnelse

Stavanger-saken har vist hvor langt enkelte kriminelle er villige til å gå for å gjennomføre sine handlinger. At man går til slike ytterligheter som å begå drap, er heldigvis sjelden kost her i landet.
Når en så omfattende sak skal etterforskes, vil det naturligvis påføre det berørte politidistrikt og politistasjon med store kostnader. Dersom disse må dekkes over eget budsjett vil det føre til at andre politimessige oppgaver må nedprioriteres, noe som igjen vil gi svært uheldige ringvirkninger. Det må jo ikke bli slik at fokus på organisert kriminalitet gir hverdagskriminaliteten "bedre" arbeidsvilkår.
Jeg ser derfor frem til justisministerens svar om hvordan situasjonen i Stavanger skal fordeles mht. bruk av egne midler og eventuelle tilleggsbevillinger.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I revidert nasjonalbudsjett for 2004 foreslås en tilleggsbevilgning på 40 mill. kr til dekning av utgifter i forbindelse med etterforskning og oppfølging av ranet av Norsk Kontantservice i Stavanger. Beløpet er fremkommet etter dialog mellom Rogaland politidistrikt, Politidirektoratet og Justisdepartementet. Det er ikke mulig å angi hvor mye saken har kostet hittil. Endelig regnskap kan først fremlegges når etterforskningen er avsluttet. Det samlede bevilgningsbehovet er således usikkert, og Justisdepartementet har tatt forbehold om å komme tilbake til saken om nødvendig.

Politimesteren i Rogaland opplyser at 120-160 tjenestemenn for tiden arbeider daglig med denne saken. Flere politidistrikter bidrar ved å avgi tjenestemenn for å styrke den daglige polititjenesten i Rogaland. Det er foreløpig ikke mulig å si hvor lenge etterforskningen vil ha et slikt omfang og hvor lenge den vil pågå.