Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:669 (2003-2004)
Innlevert: 10.05.2004
Sendt: 11.05.2004
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 21.05.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Vil statsråden stanse planene om oljeboring på Svalbard?

Begrunnelse

Olje- og energiminister Einar Steensnæs har tidligere avvist alle planer om petroleumsvirksomhet på Svalbard, og begrunnet Regjeringens politikk på dette området med de betydelige miljøinteressene som vil være uforenlig med oljevirksomhet.
Olje- og energiminister Einar Steensnæs har tidligere avvist alle planer om petroleumsvirksomhet på Svalbard, og begrunnet Regjeringens politikk på dette området med de betydelige miljøinteressene som vil være uforenlig med oljevirksomhet.
Sysselmannen har til behandling en søknad fra det russiske selskapet Trust Arktikugol om å få bore etter olje i Petuniabukta på Svalbard. Ifølge Svalbardposten nr. 16/2004 vil Sysselmannen gi tillatelse til dette innen kommende høst, etter at selskapet har gitt flere opplysninger og avklaringer på bakgrunn av innsigelser fra Norsk Polarinstitutt og Statens forurensningstilsyn Polarinstituttet har etterlyst nærmere miljøundersøkelser og konsekvensvurderinger i saken. Statens forurensningstilsyn understreker at all petroleumsvirksomhet på Svalbard, som medfører fare for forurensning, må vurderes nøye.
Oljevirksomhet på Svalbard kan gi svært dramatiske konsekvenser for dyreliv og natur. Ifølge Norsk Polarinstitutt er Petuniabukta en del av et viktig kaste- og hvileområde for sel, og det er historiske liggeplasser for hvalross og sjøfuglkolonier i fjordområdet. Isbjørn, storkobbe og store flokker med hvithval er også hyppig observert i området. Petuniabukta ligger tett opptil to nasjonalparker, og er et av Svalbards mest populære reisemål.
Bevaring av Svalbards særegne villmarksnatur er et av de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. I Innst. S. nr. 196 (1999-2000) understreket en samlet utenrikskomité at miljøhensyn skal veie tyngst dersom det oppstår konflikt med andre interesser på Svalbard, og at føre-var-tenkningen må være et bærende prinsipp for forvaltningen av området.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet ble overført fra justisministeren.

Trust Arktikugol har meldt til Sysselmannen at selskapet i perioden juni/juli 2004 til sommeren 2005 vil gjennomføre en prøveboring etter olje og gass ved Petuniabukta øst for Pyramiden på Svalbard. Prøveboringen ble meldt før svalbardmiljøloven trådte i kraft 1. juli 2002, og skal behandles etter forskrift om vern av naturmiljøet på Svalbard av 16. desember 1983. Etter naturvernforskriften trenger et slikt tiltak i utgangspunktet ikke tillatelse, men det kan settes vilkår for virksomheten for å hindre, begrense eller motvirke forurensninger og skader på landskapet eller naturmiljøet. På visse strenge vilkår kan miljøvernmyndighetene helt forby virksomheten.

I tillegg skal saken behandles av Petroleumstilsynet i samsvar med forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard av 25. mars 1988.

Miljøverndepartementet har i denne saken delegert til Sysselmannen å fatte en beslutning i tråd med naturvernforskriften, og den praksis som er etablert ved behandling av lignende saker tidligere.

Saken er nå til behandling hos Sysselmannen som bl.a. har hentet inn faglige innspill fra Statens forurensningstilsyn og Norsk Polarinstitutt i tråd med praksis i slike saker. Miljøverndepartementet er klageinstans ved en eventuell klage på Sysselmannens vedtak. Jeg finner det således ikke riktig å uttale meg om saken før Sysselmannen har truffet vedtak.