Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:672 (2003-2004)
Innlevert: 11.05.2004
Sendt: 12.05.2004
Besvart: 24.05.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): I svar på skriftlig spørsmål nr. 594 (2003-2004) nevner kulturministeren styrking av utsmykkingen av offentlig rom som et av tiltakene som vil føre til økt kulturbudsjett. Denne ordningen finansieres imidlertid gjennom det enkelte byggeprosjekt, og ikke gjennom kulturbudsjettet.
Innebærer statsrådens svar at Regjeringen vil innføre en egen støtteordning utsmykking for offentlige bygg over statsbudsjettet?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Det finnes i dag tre forskjellige støtteordninger for utsmykkingen av offentlige rom. Den ene gjelder statlige bygg der Utsmykkingsfondet får stilt midler til disposisjon for hvert enkelt prosjekt via Statsbygg. I tillegg får innkjøpsordningen for leiebygg og eldre statsbygg og tilskuddsordningen for kunst i fylkeskommunale og kommunale bygg og uterom bevilgninger over Kultur- og kirkedepartementets budsjett kap. 322 post 50. I 2004 bevilges 7,5 mill. kr under denne posten.

Som det går frem av St.meld. nr. 48 (2002-2003) er det behov for å styrke alle de tre ordningene.