Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:674 (2003-2004)
Innlevert: 11.05.2004
Sendt: 12.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Er det mulig å finne en praktisk løsning slik at Høgskolen i Hedmark kan ta i bruk alle lokalene i Midtbyen skole?

Begrunnelse

Høgskolen i Hedmark har vært spredt på mange studiesteder, og det er mange fordeler for høgskolen knyttet til at aktivitetene på Blæstad flyttes til Midtbyen skole på Hamar. Høgskolen fikk på bakgrunn av dette tilsagn om økt husleiedekning på 4 mill. kr pr. år i fjor.
Det er Statsbygg som eier Midtbyen skole, og høgskolen skal leie lokalene. Renoveringen av Midtbyen skole er omtalt i St.prp. nr. 1 (2003-2004) som "byggeprosjekt som er under utgreiing/programmering".
Høgskolen har behov for å ta i bruk hele Midtbyen skole, fordi det er økende antall studenter og aktivitetsvekst på Hamar. Den økte husleiedekningen dekker imidlertid ikke en full renovasjon av bygningene, bare halvannen til to etasjer.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Midtbyen skole i Hamar er kjøpt av Statsbygg til benyttelse for Høgskolen i Hedmark. Høgskolen har hatt ulike planer for anvendelse av lokalene. Det foreligger nå planer om å bruke deler av lokalene for Avdeling for landbruks- og naturfag i forbindelse med flytting av aktiviteter fra Blæstad. Utdannings- og forskningsdepartementet har hatt en dialog med høgskolen om saken og har besluttet å øke høgskolens budsjettramme med 4 mill. kr årlig til husleie, foruten en engangsbevilgning på 5 mill. kr til utstyr og inventar.

Institusjonene i universitets- og høgskolesektoren har en generell fullmakt til å inngå nye leieavtaler innenfor gjeldende budsjettrammer, samt å avvikle eksisterende avtaler. Vi er kjent med at Høgskolen i Hedmark også vurderer leie av lokaler i Bioteknologiens hus på Hamar som en del av totalløsningen i forbindelse med flyttingen fra Blæstad. Etter at departementet har gjort vedtak om ovennevnte budsjettildeling, vil det være opp til Høgskolen i Hedmark å finne praktiske løsninger for nytte av lokalene i Midtbyen skole innenfor eget budsjett.