Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:681 (2003-2004)
Innlevert: 13.05.2004
Sendt: 14.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Den siste tiden er det avdekket at det har forekommet omfattende overgrep mot fanger i Abu Ghraib-fengselet i Irak. Overgrepene er alvorlige, og ulik holdning til blant annet Genèvekonvensjonene kan vanskeliggjøre samarbeid mellom Norge og USA i konflikter.
På hvilket tidspunkt ble forsvarsministeren informert om overgrepene som har forekommet i Abu Ghraib, og er forsvarsministeren tilfreds med måten det er gitt informasjon på fra USA?

Begrunnelse

Det gjenstår å få endelig avklart om overgrepene som er avdekket i Irak har skjedd som følge av kommandoer og beslutninger tatt på overordnet nivå, eller om det er kriminelle handlinger som enkeltpersoner er ansvarlig for. Det er imidlertid liten tvil om at informasjon om fangebehandlingen på Guantánamo og ved enkelte tilfeller i Afghanistan har vist at amerikanske myndigheter er ansvarlig for en fangebehandling som strider mot både FNs torturkonvensjon og Genèvekonvensjonene.
Det kan i denne sammenhengen henvises Dokument nr. 8:76 (2002-2003) fra Sosialistisk Venstreparti, hvor en ber om klarere retningslinjer i situasjoner hvor norske soldater er stilt under annet lands kommando og hvor det ikke er enighet om praktiseringen av Genèvekonvensjonene. Ved behandlingen av denne saken, i brev 25. mars 2003, uttalte forsvarsministeren: "Jeg har videre gitt klart uttrykk for at dersom norske myndigheter ikke blir tilstrekkelig forsikret om at behandlingen av fanger skjer på den måten Norge anser dem berettiget til, vil dette måtte tas opp i det konkrete tilfelle i kontakt mellom myndighetene i Norge og USA." Spørsmålet er sett i sammenheng med det forsvarsministeren her uttrykker.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Den senere tids avsløringer har avdekket alvorlige forbrytelser begått av amerikansk personell, i strid med grunnleggende regler i internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene. Det er behov for raske, klare og effektive tiltak som er egnet til å gjenopprette respekten for folkeretten. Det er også behov for ytterligere granskinger og etterforskninger, samt straffetiltak mot ansvarlig personell.

Fangebehandlingssaken var et naturlig tema under mine møter med amerikanske myndigheter ved mitt nylig avsluttede besøk til USA. Jeg gav der uttrykk for norsk syn, og fikk bekreftet at amerikanske myndigheter ser svært alvorlig på saken.

Overgrepene i Abu Ghraib-fengselet skjedde som kjent i en annen sektor av Irak enn de sektorer hvor norsk personell er deployert. Norske styrker har heller ikke vært involvert i fangebehandling.

Forsvarets øverste ledelse har etter den senere tids avsløringer vedrørende fangebehandling i Irak bekreftet at de ikke har mottatt informasjon om brudd på internasjonal humanitær rett eller menneskerettighetene som burde ha ført til spesielle tiltak fra norsk side.

Under opprullingen av denne saken har Forsvarsdepartementet ikke hatt ytterligere informasjon utover det som har vært offentlig tilgjengelig og kjent gjennom mediene. Eksempelvis har norske myndigheter ikke mottatt ICRCs rapporter om koalisjonsstyrkenes behandling i Irak av krigsfanger og andre beskyttede personer etter Genèvekonvensjonene.

Den amerikanske sentralkommandoen sendte i januar 2004 ut en pressemelding om at det var startet etterforskning vedrørende rapporter om "incidents of detainee abuse at a Coalition Forces detention facility". I sentralkommandoens pressemelding ble det understreket at "The Coalition is committed to treating all persons under it's control with dignity, respect and humanity", og at etterforskningsmessige hensyn ikke tillot spredning av detaljer om overgrepene. Alvorlighetsgraden og omfanget av fangemishandlingen i Abu Ghraib-fengselet ble ikke kjent før amerikansk mediene offentliggjorde bildene fra fengselet.

På hvilket tidspunkt det ville vært naturlig fra amerikansk side å informere andre land og offentligheten, har jeg ikke grunnlag for å mene noe bestemt om. Det viktigste sett fra mitt ståsted, er de tiltak USA nå må treffe, herunder straffetiltak overfor de skyldige, for å gjenopprette respekten for folkeretten og sørge for at lignende ikke gjentar seg.