Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:682 (2003-2004)
Innlevert: 13.05.2004
Sendt: 14.05.2004
Besvart: 25.05.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Det pågår nå høringer i USA for å avklare om overgrepene som er avdekket mot fanger i Irak har skjedd som følge av f.eks. disiplinære forhold, eller etter kommando fra overordnede. Det synes uansett å være praksis som er godkjent på øverste hold, og som er i strid med internasjonal rett, f.eks. å frata fanger søvn.
Hva er Regjeringens holdning, og hvordan vil Regjeringen ta dette opp med amerikanske myndigheter?

Begrunnelse

Forsvarsminister Rumsfeld har uttalt at han anerkjenner visse metoder som er brukt i Irak, bl.a. å utsette fanger for uavbrutt stress eller å holde dem våkne.
Rumsfeld har dessuten sagt at de forhørsmetoder som anvendes i Irak stemmer overens med retningslinjene for behandling av krigsfanger i Genèvekonvensjonen.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Regjeringens holdning er at folkeretten er ufravikelig. Vi ser derfor svært alvorlig på de overgrepene som er avdekket i Abu Ghraib-fengselet i Irak, og har formidlet vårt syn til representanter for amerikanske myndigheter.

Det må imidlertid skilles mellom kriminell atferd av enkeltindivider på den ene siden, og spørsmålet om deres overordnede også bærer et rettslig ansvar. For at overordnede skal holdes strafferettslig ansvarlig, må vedkommende på nærmere angitte vilkår ha unnlatt å utøve kontroll over underordnede på forsvarlig vis, eller beordret, oppmuntret eller planlagt straffbare handlinger. Vi legger til grunn at den etterforskningen amerikanerne har igangsatt vil avdekke alle relevante ansvarsforhold, herunder eventuelt ansvar for militære eller sivile overordnede.

De irakiske fanger i Abu Ghraib-fengselet og andre fengselsinstitusjoner i Irak er "beskyttede personer" i henhold til tredje og fjerde Genèvekonvensjon. Slike personer har rett til å bli behandlet humant og med respekt. Vold, trusler om vold, nedverdigende og ydmykende behandling er forbudt. Menneskerettigheter som beskytter mot tortur, ydmykende og nedverdigende behandling kan det ikke gjøres unntak fra, selv under krig eller andre kriser. Regjeringen har i denne forbindelse merket seg at USA, i samsvar med sine folkerettslige forpliktelser, har reist straffesak mot flere mistenkte fengselsansatte.

Det er fortsatt uklart om ulovlige avhørsteknikker i irakiske fengsler har vært godkjent av amerikanske myndigheter. Men av en sammenfatning av de amerikanske reglene for avhørsteknikker som ble presentert for USAs senat tidligere denne måneden, framgår at det er åpnet for at fanger kan fratas søvn samt utsettes for visse former for stress og isolasjon. Slike retningslinjer reiser alvorlige spørsmål i forhold til kravene i tredje og fjerde Genèvekonvensjon.