Skriftlig spørsmål fra Mette Gundersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:683 (2003-2004)
Innlevert: 14.05.2004
Sendt: 14.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Mette Gundersen (A)

Spørsmål

Mette Gundersen (A): Mener statsråden at det er akseptabelt at gjenforening mellom mor og barn tar nærmere 1 år, og hva vil statsråden gjøre for at mor og barn kan bli gjenforent uten ugrunnet opphold?

Begrunnelse

En småbarnsmor fra Cuba har fått oppholdstillatelse i Norge, og har flyttet hit. Nå ønsker hun at barna hennes skal flytte til Norge. Alle dokumentene i saken er i orden fra cubansk side og er sendt over til norske myndigheter. UDI har gitt beskjed om at det er minst 10 måneder behandlingstid for slike saker. Det vil si at det vil ta omtrent 1 år før barna kan bli gjenforent med sin mor.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Saksbehandlingstiden for denne type søknader er for lang. Jeg jobber for å redusere saksbehandlingstiden på oppholdssakene, dvs. søknader om arbeidstillatelse, familiegjenforening, visum, bosetting, utdanning, utvisning og reisdokumenter.

Enkelte søknadstyper bør avgjøres fortere enn andre. Av den grunn ble UDI i tildelingsbrevet for 2004 bedt om å prioritere tre sakstyper foran andre. Dette gjelder søknader om arbeidstillatelse, utdanningstillatelse i forbindelse med skolestart og familiegjenforening som omfatter barn under 18 år. Utlendingsdirektoratet har nylig gjennomgått sine rutiner for prioritering av saker, for å følge opp dette. For barn under 18 år som søker gjenforening med sin(e) foreldre i Norge, er det nå etablert rutiner som sikrer en høy prioritering av disse sakene. I praksis vil det si at disse søknadene fanges opp med en gang de kommer inn til Utlendingsdirektoratet og sendes politiet for uttalelse umiddelbart etter. Normal saksbehandlingstid i disse sakene vil ligge på rundt 2-3 måneder, likevel litt avhengig av behandlingstiden hos politiet.

Selv om saksbehandlingstiden fortsatt vil være for lang en tid framover, har jeg klare forventninger om at behandlingstiden skal bli betydelig redusert i løpet av året. Ved utgangen av 2003 hadde UDI en restanse på ca. 21 000 ubehandlede oppholdssaker. Målet for 2004 er å redusere saksbehandlingstiden ved å få restansene ned til under 11 000 saker ved utgangen av året. For at UDI skal klare å innfri de nye målene som er satt for oppholdssakene har jeg "lempet" noe på kravene til asylsaksbehandlingen. Dette gir UDI rom til å overføre ressurser fra asylsaksbehandlingen til oppholdssakene slik at restansene kan nedarbeides og målene innfris.

Jeg vil til slutt understreke at det er foreldres eget valg å flytte fra barna sine for en periode. Selv om oppholdstillatelse i Norge er innvilget, innebærer ikke det at søkeren må flytte til landet med en gang. I eksemplet som er vist til i begrunnelsen for spørsmålet, hadde moren valget mellom å flytte til Norge straks tillatelse var innvilget eller å vente i hjemlandet sammen med barna til deres oppholdstillatelse er innvilget, og deretter flytte til Norge samtidig med barna.