Skriftlig spørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:686 (2003-2004)
Innlevert: 14.05.2004
Sendt: 18.05.2004
Besvart: 27.05.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): Vil de forretningsmessige forhold være overordnet andre samfunnsmessige forhold ved etablering av nye utsalgssteder for Vinmonopolet, og finner statsråden det problematisk dersom vi får en situasjon hvor Vinmonopolet ikke tar hensyn til kommunestyrenes vurdering av plassering av utsalgssteder, i særlig grad når stedet kommunestyret bestemmer også kan underbygges forretningsmessig?

Begrunnelse

Vinmonopolet har gitt tilsagn om at det kan etableres utsalgssted i Ås kommunen i Akershus. I Ås kommune er det etablert et kjøpesenter ved Vinterbro, som i løpet av de senere år har utviklet seg sterkt. Her ønsker Vinmonopolet å etablere utsalg. Det er imidlertid en relativt lang avstand fra kommunesenteret i Ås til dette kjøpesenteret og det nedlegges betydelig arbeid i å utvikle kommunens naturlige sentrum. I fylkesdelplanen for handelsvirksomhet, service og sentrumsstruktur, vedtatt av Fylkestinget i Akershus 20. februar 2001 heter det blant annet: "Ski kan videreutvikles til et regionsenter med Follo som befolkningsgrunnlag. Eksisterende kommunesentre og tettsteder langs jernbanen bør styrkes. Kjøpesentret på Vinterbro må vurderes på linje med et lokalsenter. For å legge til rette for kommunesentrene i Ås og Oppegård og regionsentret Ski, forutsettes det ikke videreutviklet et handelstilbud basert på et regionalt marked på Vinterbro." Kommunestyret i Ås har enstemmig fattet vedtak om at et nytt salgssted for Vinmonopolet bør legges til kommunesenteret i Ås. De har også anvist mulighetene for at det etableres et minipol i kommunesenteret dersom Vinmonopolet fastholder sin idé om Vinterbro. Vinmonopolet fastholder at utsalgsstedet skal legges til Vinterbro, og ser ikke mulighet for i tillegg til dette å etablere et minipol i kommunesenteret.
Så langt vi er kjent med saken, er det godt underbygget at et utsalgssted i Ås vil ha et godt forretningsmessig grunnlag, men svakere enn Vinterbro. Vi har dermed en situasjon hvor kommunestyret enstemmig bestemmer at utsalgsstedet bør ligge i kommunesenteret, og henter støtte for sin vurdering i fylkesdelplanen, mens Vinmonopolet for sin del bestemmer at det blir Vinterbro eller ikke noe utsalg i Ås kommune. Vinmonopolet ser behov for et utsalgssted i Ås kommune, men det kan for oss se ut som at de forretningsmessige vurderingene gis forrang fremfor andre samfunnsmessige hensyn.
Det kan også med en viss rett påstås at kommunestyrenes rolle i slike spørsmål blir sterkt undergravd gjennom en holdning fra Vinmonopolets side som kan tolkes som "enten blir det der vi mener eller så blir det ikke noe utsalg i kommunen".

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: I noen grad er svaret på representanten Engebretsen spørsmål å finne i alkoholloven. Lovens § 3-3 fastslår at kommunestyret skal godkjenne utsalgenes beliggenhet, og det følger av § 1-7 at kommunene er gitt meget vide skjønnsrammer ved vurderingen av om en bevilling til salg eller skjenking skal gis. Foruten alkoholpolitiske hensyn, kan kommunen for eksempel legge vekt på hensyn til ro og orden i vid forstand, trafikale hensyn og næringspolitiske hensyn. Det er tett sammenheng mellom hensynene, og alkoholloven anerkjenner kommunenes behov for å se på lokaliseringen i en helhetlig sammenheng, ikke minst i forhold til etablering av vinmonopolutsalg.

Som saken mellom Ås kommune og Vinmonopolet illustrerer, kan det oppstå vanskelige avveininger mellom de næringspolitiske hensyn kommunen legitimt kan legge vekt på, og de bedriftsøkonomiske hensyn Vinmonopolet mener må legges til grunn. Vinmonopolet er pålagt å drive bedriftsøkonomisk forsvarlig virksomhet, samtidig som det skal sikre en tilgjengelighet i kommunen som bidrar til å opprettholde monopolets legitimitet. Jeg mener at det må være mulig å finne en løsning som kombinerer disse hensynene, og som fører til at diskusjonen mellom kommunen og Vinmonopolet ikke handler om etablering i kommunen eller ikke.

I et unntakstilfelle, der det måtte oppstå konflikt om en konkret lokalisering, er det viktig for meg å understreke at det påhviler Vinmonopolet, i kraft av sin spesielle posisjon som monopol med et klart alkoholpolitisk formål, et særlig ansvar for ikke å opptre slik at det skapes et inntrykk av at man vil bestemme utsalgenes beliggenhet selv, uavhengig av alkohollovens bestemmelse om kommunal godkjenning. Men det er verken mulig eller naturlig for meg å foreta en vurdering av hvorvidt så rent faktisk er tilfelle i Ås. Vurderingen av den konkrete lokaliseringen av vinmonopolutsalgene har alltid helt og holdent vært en sak mellom den enkelte kommunen og Vinmonopolet. Innenfor rammene av alkoholloven er det derfor partenes ansvar å avveie de ulike hensynene, og å finne den rette balansen mellom bedriftsøkonomisk forsvarlig drift og hensiktsmessig lokalisering i kommunen.

Vinmonopolet er også tillagt et ansvar for å håndtere kommunenes behov for informasjon om utbygging og etableringskriterier. Dette er noe mange kommuner er svært opptatt av, og det er på generelt grunnlag viktig for meg å sikre at ansvaret ivaretas på en tilfredsstillende måte i forhold til kommunene. Blant annet derfor har jeg bedt Vinmonopolet om en redegjørelse for hvilke vurderinger og hensyn selskapet har lagt til grunn i forhold til spørsmålet om lokalisering av nytt utsalg i Ås.